SPIRIT Slovenija namenja 3.2 mio EUR subjektom inovativnega okolja

SPIRIT Slovenija namenja 3.2 mio EUR subjektom inovativnega okolja

SPIRIT Slovenija namenja 3.2 mio EUR subjektom inovativnega okolja

18. 10. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo predvidoma v petek, 28. 10. 2016, objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji »SIO 2016-2017«.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo predvidoma v petek, 28. 10. 2016, objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji »SIO 2016-2017«.

Gre za nadaljevanje in nadgradnjo javnih razpisov podpore univerzitetnim inkubatorjem, ki jih je SPIRIT Slovenija uspešno izvedla v preteklih letih in s katerimi so bili doseženi zavidljivi rezultati.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v novem javnem razpisu razširila potencialno bazo prijaviteljev na vse v Evidenco že vpisane Subjekte inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO), ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev sodelovanja.

SIO bodo z izvajanjem aktivnosti, ki so opredeljene v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) in Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, spodbujali zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Na razpis se lahko prijavijo v evidenco subjektov inovativnega okolja že vpisani subjekti.

Prijavitelji bodo razdeljeni na tri sklope:

  • Sklop 1: Tehnološki parki,
  • Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
  • Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.

Izvedbi javnega razpisa je namenjenih 3,2 mio EUR. Predvideno obdobje izvajanja bo od dneva oddaje vlog prijaviteljev do konca leta 2017.

Z javnim razpisom želimo pri vključenih ciljnih skupinah povečati inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.  Pri tem si je SPIRIT Slovenija zastavila visoka cilja in sicer 370 novih poslovnih idej in 160 na novo inkubiranih podjetij.

Projekti, ki se bodo v vseh fazah spremljali, se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.

Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODOBJU 2014 – 2020, Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij

Več informacij o javnem razpisu bo, po objavi v Uradnem listu RS, na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Nazaj