Soglasje Vlade k programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj

Soglasje Vlade k programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj

Soglasje Vlade k programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj

12. 03. 2009

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) za leto 2009.

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) za leto 2009, ki ga je pred tem že sprejel upravni odbor agencije. Obenem je sklenila, da smejo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvu za gospodarstvo do sprejetja letošnjega rebalansa proračuna za izvajanje programa dela TIA prevzemati obveznosti le v okviru sredstev,  ki so na razpolago v sprejetem proračunu za leto 2009. Obveznosti agencije, prevzete na podlagi sprejetega programa dela, do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2009 ne smejo presegati sredstev, ki so za te namene na razpolago v sprejetem proračunu za leto 2009.

V letu 2009 bo delovanje TIA usmerjeno predvsem k spodbujanju sodelovanja med podjetji in RR institucijami, povečanju obsega vlaganja javnih sredstev v RR v skladu z Barcelonskim ciljem, k okrepitvi človeških virov za RR s povečanjem števila mladih doktorandov v podjetjih ter k vzpostavitvi delovanja TIA v skladu s smernicami Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa.

Za izvajanje nalog, ki so vezane na področje dela agencije in jih bo agencija izvajala kot ukrepe iz programov ministrstev na osnovi pogodb, je na proračunskih postavkah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za obrambo zagotovljeno skupaj 88.912.781 EUR.

Za svoje poslovanje bo agencija letos prejela skupaj 1.666.998 EUR. Od tega bo namenjeno 1.606.998 EUR sredstev za operativno delovanje ter 60.000 EUR za investicije.

Nazaj