Slovenski podjetniški sklad tudi letos z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI krepi razvojni zaostanek podjetij v problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad tudi letos z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI krepi razvojni zaostanek podjetij v problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad tudi letos z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI krepi razvojni zaostanek podjetij v problemskih območjih

12. 01. 2018

Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij Maribora s širšo okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, imate tudi letos možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 3. 1. 2018, www.podjetniskisklad.si

Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij Maribora s širšo okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, imate tudi letos možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je leto 2017 zaključil z objavo javnega razpisa P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je 29. 12. 2017 v Uradnem listu RS št. 80/2017 in na spletni strani SPSa objavil javni razpis, ki je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz problemskih območij v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posamezne problemske regije.

Slika: Geografski prikaz problemskih območij

Vir slike: Arhiv MGRT

Podjetja iz tovrstnih območij imajo tudi letos možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Postopek pridobitve mikrokredita je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, ugodnosti so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

 • 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018 in 1. 5. 2018 za upravičene stroške nastale od 1. 12. 2017 do 5. 7. 2018
 • 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018 za upravičene stroške nastale od 1. 4. 2018 do 5. 12. 2018

Skupno razpisanih 12 mio EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malih in srednje velikih podjetij na problemskih območjih, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih območij ,je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2017, ki ga najdete na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=61 in v Ur. l. RS št. 80/2017.

Nazaj