Samozaposleni do pomoči le brez dolgov

Samozaposleni do pomoči le brez dolgov

Samozaposleni do pomoči le brez dolgov

05. 10. 2023

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 13. 9. 2023, www.findinfo.si, Avtorica: mag. Mojca Kunšek

Interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), je med številnimi ukrepi za sanacijo škode po poplavah v avgustu, opredelil tudi pomoč samozaposlenim.

V skladu s 47. členom ZOPNN-F je upravičenec do pomoči za samozaposlene tista oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve ZOPNN-F t.j. do 11. avgusta 2023 in dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in sicer:

  •  samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2, in
  • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ZPIZ-2 ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Po 2. odstavku 47. člena ZPONN-F bodo prejeli pomoč:

  • 1.200 evrov samozaposleni, če izpolnjujejo navedene pogoje;
  • 760 evrov, samozaposleni v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1.020 evrov kmetje, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pomoč za samozaposlene je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov in se v skladu z 9. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) ne upošteva v dohodkovni cenzus iz 85. člena ZUJIK. Prav tako je dodeljena pomoč informacija javnega značaja.

Velja pa opozoriti, da v primeru, ko samozaposleni:

  • za posamezni mesec ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, je upravičen le do sorazmernega dela pomoči za samozaposlene, razen če je do polnega zavarovalnega časa vključen na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2,
  • ima na dan vložitve vloge neplačane obveznosti v višini 50 evrov ali več in nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge in do izplačila pomoči za samozaposlene ni upravičen.

Za izplačilo mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona) najpozneje do 31. januarja 2024 predložiti izjavo (obrazec Nf-NarNesrece), s katero zatrjuje, da zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec vloži vlogo do zadnjega dne v mesecu v septembru, oktobru, novembru oziroma decembru 2023 za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. FURS pa bo izplačilo izvedel 10. v mesecu za pretekli mesec. Če bo upravičenec podal izjavo za več mesecev skupaj, se mu bo nakazal seštevek pomoči za samozaposlene za posamezne mesece.

V kolikor bo imel upravičenec na dan oddaje vloge neporavnane, zapadle davčne obveznosti, bo na eDavke tudi prejel obvestilo, da na dan oddaje vloge izkazujete dolg in da zaradi navedenega ni upravičen do izplačila. V takšnem primeru FURS svetuje, da upravičenec najprej poravna dolg in vloži novo vlogo za izplačilo. Dolg se namreč preverja vedno na dan oddaje vsake vloge in v kolikor na ta dan upravičenec ne izkazuje dolga, bo izplačilo tudi izvedeno.

Upravičenec bo z vlogo v skladu s 50. členom ZOPNN-F podal izjavo, da na podlagi lastne ocene poslovanja zaradi posledic poplav v avgustu 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. To pomeni, da upravičenec v skladu z 11. členom ZIUOPZP oceni, da bodo njegovi prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za več kot 25 % glede na leto 2022 oz. se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav znižali za več kot 25 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023, če v letu 2023 ni posloval celotno leto. Če pa upravičenec v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav in plazov znižali za več kot 25 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023. Pri tem se razumejo prihodki kot prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb bo izvajal davčni organ na podlagi 47. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Tako bo upravičenec moral pomoč vrniti, če:

  1. Bo naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev. V tem primeru bo upravičenec obvestil FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2023, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2023 in vrnil znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo se mu bodo namreč obračunavale zakonske zamudne obresti po Zakonu o zamudnih obrestih. Po pojasnilu FURS pa lahko upravičenec Vlogo za izplačilo pomoči za samozaposlene do izvedbe izplačila lahko tudi samoiniciativno stornira preko eDavkov.
  2. Bo od uveljavitve ZOPNN-F izplačal dobiček, nagrade poslovodstvu ali del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu ali izvedel nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, za leto 2023. Upravičenec bo v tem primeru moral o izplačilu seznaniti FURS in prejeta sredstva vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic po ZOPNN-F do dneva vračila.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj