S SPIRIT Slovenija do večje konkurenčnosti na tujih trgih

S SPIRIT Slovenija do večje konkurenčnosti na tujih trgih

S SPIRIT Slovenija do večje konkurenčnosti na tujih trgih

18. 09. 2017

Z namenom lažje in učinkovitejše predstavitve podjetij na sejmih, javna agencija SPIRIT Sloveni­ja organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, v okviru katerih krije stroške najema neopremlje­nega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, www.spiritslovenia.si

Ne zamudite priložnosti za predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini

Z namenom lažje in učinkovitejše predstavitve podjetij na sejmih, javna agencija SPIRIT Sloveni­ja organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, v okviru katerih krije stroške najema neopremlje­nega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog. SPIRIT Sloveni­ja poskrbi tudi za organizacijo, enoten izgled stoj­nice in svetovanje podjetjem za čim bolj uspešen sejemski nastop.

Glede na velik interes in zadovoljstvo podjetij s tovrstnimi predstavitvami, SPIRIT Slovenija vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in groz­de oz. druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 22. septembra 2017, sporočite svoj interes za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Seznam mednarodnih sejmov, vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznih sejmih v letu 2018, bodo objavljeni na spletnem portalu: www.izvoznookno.si.

Javna agencija SPIRIT Slovenija v letu 2017 orga­nizira skupinske predstavitve na naslednjih med­narodnih sejmih v tujini: CeBIT, AERO, TUTTOFO­OD, TRANSPORT & LOGISTIC, MOULDING EXPO, MAISON & OBJET, DSEI, 100 % DESIGN, ANUGA, eMOVE 360 Europe - eCarTEC, METSTRADE, AF - L ‘ARTIGIANO IN FIERA, Made Expo.

Z elektronskim poslovanjem lažje do tujih poslovnih partnerjev

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektron­skega poslovanja v malih in srednje velikih podje­tjih v obdobju 2017-2018, v okviru katerega lahko mala in srednje velika podjetja pridobite finančna sredstva za vzpostavitev ali nadgradnjo elektron­skega poslovanja in si tako povečate možnosti za vstop ali širitev poslovanja na tujih trgih in posle­dično povečate mednarodno konkurenčnost.

SPIRIT Slovenija sofinancira stroške storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti vzpo­stavitve ali nadgradnje: elektronske izmenjave med partnerji, digitalizacije nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, pro­duktno-prodajnega videa in krepitev kompetenc – usposabljanja. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.

Roka za oddajo vloge na javni razpis, za katerega lahko pridobite od 5.000 do 30.000 evrov oziro­ma 70 % upravičenih stroškov, sta 2. 10. 2017 (1. rok) in 1. 3. 2018 (2. rok).

Več informacij na spletnem portalu: www.izvoznookno.si.

Nazaj