Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij

16. 10. 2018

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij, Register inovativnih zagonskih podjetij pa se vodi na podlagi 31. člena tega zakona. Vlogo za vpis v posamezen register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Oba registra vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Goriška, Avtor: Tina Lisac, svetovalka

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij, Register inovativnih zagonskih podjetij pa se vodi na podlagi 31. člena tega zakona. Vlogo za vpis v posamezen register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Oba registra vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Le ta o vlogah tudi odloča, zoper odločitev sklada pa ni pritožbe, možen je le upravni spor.

Glede Registra podjetij z visoko dodano vrednostjo zakon določa definicijo podjetja z visoko dodano vrednostjo. Podjetje z visoko dodano vrednostjo je gospodarska družba, katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %, zaposluje več kot 20 oseb, letni prihodki pa znašajo najmanj 1.000.000 EUR. Te pogoje sklad preverja tako ob vpisu v register, kakor tudi pozneje, in sicer najmanj enkrat letno.

V register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vpiše gospodarska družba, ki izpolnjuje prej napisane pogoje in izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • je ustanovljena vsaj tri leta,
  • ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Te pogoje sklad prav tako preverja ob vpisu v register, nato pa na začetku vsakega trimesečnega obdobja v koledarskem letu.

V Register inovativnih zagonskih podjetij se vpisujejo inovativna zagonska podjetja, ki so neodvisne gospodarske družbe, ki razvijajo ali tržijo inovativni izdelek, storitev ali poslovni model z visokim potencialom.

Izpolnjevati mora naslednje pogoje:

  • je organizirana kot kapitalska družba in od njenega vpisa v Poslovni register Slovenije ni preteklo manj kot en mesec in ne več kot pet let,
  • je neodvisna gospodarska družba skladno s Prilogo I k Uredbi 651/2014/EU (Uredbo in Prilogo I lahko najdete na tej povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651) in Smernicami Evropske komisije za opredelitev malih in srednje velikih podjetij,
  • ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • ima za poln delovni čas zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja na tej podlagi najmanj eno osebo,
  • je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
  • izkazuje inovativnost in potencial z razvojem proizvoda, storitve ali poslovnega modela, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi.

Kakor pri Registru podjetij z visoko dodano vrednostjo tudi tu sklad ob vpisu v register inovativnih zagonskih podjetij preverja izpolnjevanje pogojev. Pogoje potem preverja še pozneje in sicer najmanj enkrat letno (drugi in šesti pogoj) oz. na začetku vsakega trimesečnega obdobja v koledarskem letu (ostali pogoji). Pri preverjanju zadnjega pogoja lahko sklad vključi zunanje strokovnjake.

V obeh primerih oz. primeru, da je vpisano v katerega izmed teh dveh registrov, mora podjetje, če ne izpolnjuje več pogojev, o tem pisno obvestiti sklad v 30 dneh od nastanka dogodka. Podjetje se iz registra v katerega je vpisano izbriše, če sklad ugotovi, da podjetje pogojev ne izpolnjuje več.

Viri:

Nazaj