Projekt FIDIBE

Projekt FIDIBE

Projekt FIDIBE

01. 03. 2012

Po dveh letih in pol se zaključuje evropski projekt za razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva FIDIBE.

Evropski projekt za razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje
inovacij in podjetništva

Po dveh letih in pol se zaključuje evropski projekt za razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva FIDIBE, ki je bil v okviru poziva programa Jugovzhodne Evrope izbran med 821 projektnimi idejami.

Projekt FIDBE je zasnovalo devet projektnih partnerjev, organizacij (univerze, razvojne agencije, tehnološki parki, inovacijski klubi in občine), iz sedmih držav (Hrvaške, Grčije, Madžarske, Italije, Romunije, Slovaške in Slovenije), med njimi Tehnološki park Ljubljana. Skupni tehnični sekretariat programa Jugovzhodne Evrope  je za izvajanje projekta namenil 1.160.499,00 EUR z namenom povečati konkurenčnost regij v Jugovzhodni Evropi.

Prizadevanja v okviru projekta FIDIBE so usmerjena v povečanje inovativnega potenciala in konkurenčnosti v Jugovzhodni Evropi. Zastavljeni cilji, med njimi spodbujanje razvoja podjetništva in razvoja na znanju temelječega gospodarstva v Jugovzhodni Evropi, so doseženi z oblikovanjem in izboljšanjem mreže za podporo in storitev za inovativna mala in srednje velika podjetja.

Tehnološki park Ljubljana je z izkušnjami in strokovnim znanjem pripomogel pri oblikovanju in pripravi priročnika za vzpostavitev poslovnih inovativnih parkov, ki se uporablja kot vodilo za oblikovanje novih ali nadaljnji razvoj obstoječih parkov.

Med pomembnejše rezultate projekta sodi tudi priprava regionalne analize in študije izvedljivosti za vzpostavitev novih parkov oz. za izboljšavo že obstoječih parkov skupaj s poglobljeno analizo potreb malih in srednje velikih podjetij.

Na zaključni konferenci projekta, ki je potekala 1. decembra 2011 v Szekesfehervaru na Madžarskem je Tehnološki park Ljubljana predstavil Študijo izvedljivosti nadaljnje infrastrukturne in programske širitve. Načrtovana je širitev v smeri vzpostavitve medicinskega grozda in gradnje poslovnega objekta primernega za naselitev podjetij delujočih v medicinski in povezanih panogah. Področje zdravja in znanosti za življenje, kamor se umešča tudi delovanje tehnološkega grozda za področje medicine, je eno izmed prioritetnih tehnoloških področij v Sloveniji, ki so zanimiva tudi za tuje vlagatelje.

Nazaj