Program konkurenčnosti Maribor s širšo okolico - povzetek

Program konkurenčnosti Maribor s širšo okolico - povzetek

Program konkurenčnosti Maribor s širšo okolico - povzetek

11. 11. 2013

Vlada RS je 20.6.2013 na svoji redni seji sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico.

Vlada RS je 20.6.2013 na svoji redni seji sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico.

Problemsko območje je bilo oblikovano skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju na podlagi visoke stopnje brezposelnosti, ki je več zaporednih mesecev presegla 17 %. V problemsko območje je vključenih 6 občin iz Podravja (Mestna občina Maribor, Občina Hoče – Slivnica, Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi) ter tri občine iz Koroške (Občina Ribnica na Pohorju, Občina Podvelka in Občina Radlje ob Dravi).

Za to območje je vlada določila naslednje začasne dodatne ukrepe razvojne podpore v obdobju 2013-2018:

  • ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 v višini 32.000.000 evrov, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
  • ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (zakon), ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda RS za zaposlovanje;
  • ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčnega urada Republike Slovenije;
  • ukrep 4: davčna olajšava za investiranje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčnega urada Republike Slovenije;
  • ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014-2018 v okvirni višini 3.000.000 evrov, ki ga izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ukrep se izvede iz sredstev za Program razvoja podeželja 2014-2020 prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo v naslednjem programskem obdobju pokrivale problemsko območje v okviru novega mehanizma EU lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;
  • ukrep 6: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo. Ukrep se izvede v dveh fazah, prva je izbor izvajalca regijskih garancijskih shem in dodelitev sredstev namenskega premoženja Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot dolgoročne vloge za vzpostavitev regijskih garancijskih shem, v predvideni višini 2.200.000 evrov s pričakovanim multiplikatorjem 4. Druga faza je nadgradnja ukrepa z nepovratnimi sredstvi v obliki čiste subvencije začetnih investicij za kredite podjetjem v Mariboru s širšo okolico, za katerega je odobreno poroštvo regijske garancijske sheme. Ukrep izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.
  • ukrep 7: Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 2015 v višini 4.000.000 evrov. Ukrep bo izveden z javnimi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma izvajalskih institucij v letu 2013.

Skupna vrednost vseh ukrepov je ocenjena na 66,2 mio EUR.

Program spodbujanja konkurenčnosti je bil 10.10.2013 potrjen na seji Vlade RS. Pripravljen je bil v medsebojnem sodelovanju dveh delovnih skupin - delovna skupina MGRT in delovna skupina, ki jo je imenovala koordinacija županov problemskega območja.

Razpisi bodo lahko objavljeni šele, ko bodo usklajeni z vsemi izvajalci in bo na Vladi RS potrjen tudi proračun za prihodnji dve leti. Prve objave pričakujemo konec leta 2013 in v začetku leta 2014.

Več o ciljih programa

Nazaj