Prek razpisa do ugodnih posojil za projekte na področju predelave lesa

Prek razpisa do ugodnih posojil za projekte na področju predelave lesa

Prek razpisa do ugodnih posojil za projekte na področju predelave lesa

17. 04. 2015

Cilj razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, konkurenčnosti podjetij in skladnega regionalnega razvoja, skupna višina razpisanih posojil pa znaša šest milijonov evrov. Roka za oddajo vlog sta 30. april in 30. junij 2015.

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 27. 3. 2015, Št. 21) objavil Javni razpis za ugodna posojila, namenjena projektom na področju obdelave in predelave lesa.

Cilj razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, konkurenčnosti podjetij in skladnega regionalnega razvoja, skupna višina razpisanih posojil pa znaša šest milijonov evrov.

Predmet razpisa so posojila, za katera velja trimesečni euribor s pribitkom od 0,80 do 1,20 odstotne točke letno, ročnost vračila znaša do 12 let, koristiti pa je možno tudi triletni moratorij.

Razpis velja za vlagatelje, ki imajo registrirano glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju. Upravičenci so lahko tako velika kot tudi srednja in mala ter mikro podjetja, samostojni podjetniki in zadruge.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje na proizvode in storitve, ki jih poslovna enota prej ni proizvajala, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Roka za oddajo vlog sta 30. april in 30. junij 2015.

Nazaj