Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa

Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa

Pregleden seznam ukrepov tretjega protikoronskega paketa

28. 05. 2020

Predlog tretjega protikoronskega zakona, ki bo po načrtih vlade uveljavljen 1. junija 2020, je vreden eno milijardo evrov. Od tega bo večji del namenjen za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, približno tretjino pa za izdajo turističnih bonov za počitnice v Sloveniji.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 21. 5. 2020, www.findinfo.si

Predlog tretjega protikoronskega zakona, ki bo po načrtih vlade uveljavljen 1. junija 2020, je vreden eno milijardo evrov. Od tega bo večji del namenjen za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, približno tretjino pa za izdajo turističnih bonov za počitnice v Sloveniji. Ukrepov je še več, seznam je objavljen v nadaljevanju.

 • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

UKREP: Povračilo nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo, v deležu od pet do 20 ur tedensko.

UPRAVIČENCI: Delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ustanovljena pred 13. marcem 2020, ki po lastni oceni najmanj 10 odstotkom zaposlenih mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. Izjema so neposredni ali posredni uporabniki proračuna države oz. občin z več kot 50-odstotnim deležem prihodkov iz javnih virov.

ZAHTEVA: Delodajalec v času prejemanja subvencije in še mesec dni po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom in prav tako ne večjemu številu delavcev.

VELJAVNOST: Od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

 • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

UKREP: Povračilo nadomestila plače v višini 80 odstotkov zakonsko določenega zneska za primer začasnega čakanja na delo, vendar ne v višjem znesku od najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

UPRAVIČENCI: Delodajalci z glavno dejavnostjo na področju turizma in gostinstva ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Zakon našteva: dejavnosti hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, dejavnost avtokampov in taborov, dejavnost restavracij in druge strežbe jedi, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve, dejavnost igralnic ter medkrajevni in drug cestni potniški promet.

POGOJ: Padec prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. V primeru, da niso poslovali v celem letu, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.

VELJAVNOST: Do 30. junija 2020.

 • Turistični boni

UKREP: Povračilo stroška nastanitve oz. nastanitve z zajtrkom, plačanih s turističnimi boni, ki jih država izda osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (rojeni do vključno leta 2002 prejmejo bon v višini 200 evrov, mlajši pa 50 evrov).

UPRAVIČENCI: Turistični ponudniki iz dejavnosti hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje ter dejavnosti avtokampov in taborov.

VELJAVNOST: Do 31. decembra 2020.

 • Dodatne finančne spodbude za podjetja

UKREP: Državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte.

UPRAVIČENCI: Mikro, mala in srednje velika podjetja ter velika podjetja, ki se soočajo z negativnimi posledicami epidemije.

 • Manj strogi pogoji pri državnih spodbudah za spodbujanje investicij

UKREP: Vrednost investicije, za katero se dodeli spodbuda, tako kot v veljavnem zakonu za spodbujanje investicij ostaja milijon evrov v predelovalni dejavnosti ter pol milijona evrov v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti, se pa znižuje zahtevano število delovnih mest, ki ga mora investicija ustvariti v treh letih po zaključku. Poleg tega se znižuje vrednost investicije s statusom bistvenega prispevka k razvoju slovenskega gospodarstva, in sicer na 12, tri oz. dva milijona evrov.

UPRAVIČENCI: Investitorji v Sloveniji.

VELJAVNOST: Do 30. junija 2021.

 • Različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih
 1. Ukrep finančnega inženiringa za namen financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, za katerega država v letu 2020 nameni 10 milijonov evrov, SID banka pa 25 milijonov evrov.
 2. Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav v višini od 1000 evrov za vlečnice z nizko vodeno vrvjo do 12.200 evrov za nihalne žičnice in vzpenjače.
 3. Ne glede na določbe zakona o javnih naročilih se lahko veljavne pogodbe ali veljavni okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov, ki se v času razglašene epidemije niso mogli izvajati oz. so se izvajali bistveno oteženo, brez javnega razpisa podaljšajo do 1. septembra 2021.
 4. Rastlinjaki za pridelavo hrane se lahko do konca leta 2020 postavijo na vseh kmetijskih zemljiščih z boniteto pod 35. Pobude za izkoriščanje geotermalne vode za namene uporabe v rastlinjakih se obravnavajo prednostno.
 5. Možnost podaljšanja dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za tujce za največ 150 dni.
 6. Odpis nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč do konca leta 2020. Sklad lahko v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
 7. Kritje stroška socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se zaradi epidemije ne izvede, v višini 80 odstotkov. Krizni dodatek za zasebne izvajalce te storitve. Kritje stroška oskrbnine uporabnikom institucionalnega varstva, ki so bili iz razloga epidemije premeščeni v domačo oskrbo.
 8. Zvišanje subvencije plače za zaposlene invalide za 10 odstotkov minimalne plače.
 9. Izdaja vrednotnic v vrednosti vstopnice organizatorjem športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije ne morejo izvesti.
 10. Izplačilo dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom civilne zaščite in drugim sodelujočim pri opravljanju nalog za zajezitev epidemije v višini 30 evrov dnevno.
 11. Oprostitev plačila vrtca za otroke, ki od 18. maja do 30. junija ne bodo obiskovali vrtca.
 12. Delno povračilo sredstev zdravstvenim, socialno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki v času epidemije niso mogli izvajati dejavnosti.
Nazaj