Pregled aktualnih javnih razpisov

Pregled aktualnih javnih razpisov

Pregled aktualnih javnih razpisov

09. 05. 2012

Predstavitev aktualnih javnih razpisov.

 • Do 15. maja je možna prijava na javni razpis za sofinanciranje začetnih naložb podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pomurja. Prijavijo se lahko tudi podjetja, ki nimajo sedeža v Pomurju, načrtujejo pa naložbo v Pomurju. Višina sofinanciranih upravičenih stroškov začetnih naložb mora biti najmanj 100 tisoč evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500 tisoč evrov. Stopnja sofinanciranja je od 30- do 50-odstotna in odvisna od velikosti podjetja.
 • Namen javnega razpisa garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnosti posojila so nižja obrestna mera (šestmesečni EURIBOR in 1,95 odstotne točke), ročnost in možnost moratorija pri vračilu posojila. Prvi rok za prijavo je 20. maj.
 • Namen posojila financiranje tehnološko razvojnih projektov v obliki posojila s statusom državne pomoči (posojilodajalec SID banka ) je financiranje uvajanja novih produktov na trg ali uvajanje novih rešitev v gospodarski družbi v okviru projektov. Najnižji znesek posojila za posamični projekt znaša 200 tisoč evrov, najvišji znesek pa 18,75 milijona evrov. Najkrajša ročnost je štiri leta oziroma dve leti v primeru avtonomnega podjetja z manj kot tri tisoč zaposlenimi. Najdaljša ročnost je 12 let. Posojilo lahko doseže do 75 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta.
 • Predmet javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 48PO12 so posojila Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Slovenije. Delež kreditiranja se glede na naložbo giblje med 75 in 90 odstotki, obrestna mera je trimesečni EURIBOR in najmanj 1,5 odstotne točke oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države (za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije).
 • PUREE1, ki ga razpisuje Elektro Maribor Energija plus. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Slovenije. Javni razpis velja do 30. junija.
 • Elektro energija je objavila razpis UREZRKO (Uradni list 29/2012), katerega predmet je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije pri končnih odjemalcih. Stopnja sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in se giblje od 30 in 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Prvi predvideni rok za odpiranje ponudb je 6. junija.
 • Nepovratne finančne spodbude za še neizpeljane naložbe na območju Ljubljane, Brezovice, Dobrove, Polhovega Gradca, Dola pri Ljubljani, Iga, Medvod, Škofljice in Log - Dragomerja so na voljo v okviru javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 -- URE-SUB_PO-SP_2012/01 (razpisnik Energetika Ljubljana ), kjer je na voljo 124 tisoč evrov sredstev. Višina nepovratne finančne spodbude je do 20 odstotkov upravičenih stroškov ukrepa, vendar največ 0,047 evra na kilovatno uro letnega prihranka energije.
 • Regionalni center za razvoj (RCR) Zagorje ob Savi v sodelovanju z Delavsko hranilnico in NLB objavlja razpisa, prek katerih ponuja vsaj 1,3 milijona evrov dolgoročnih posojil in 50-odstotna jamstva zanje. Posojila so na voljo samostojnim podjetnikom oziroma zasebnikom, ki opravljajo dejavnost, s sedežem v občinah Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno, pa tudi gospodarskim družbam. Prosilci morajo imeti med viri financiranja vsaj 30 odstotkov lastnih sredstev, posojila pa lahko med drugim porabijo za nakup opreme, gradnjo ali prenovo poslovnih prostorov in pridobivanje projektne dokumentacije.
 • Občina Tolmin prek javnega razpisa ponuja posojila s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Za posojila lahko zaprosijo mikropodjetja, mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki v občini. Posojila lahko namenijo za naložbe (tudi nakup zemljišča) in nakup materiala. Sodelujejo Banka Koper, Abanka Vipa in NKBM.
 • Občina Slovenj Gradec je v RS objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini. Upravičenec lahko dobi 500 evrov, pogoji za subvencijo med drugim so, da mora dejavnost pomeniti edini in glavni poklic, samozaposlitev mora biti za polni delovni čas in mora biti ohranjena vsaj leto dni.
 • Družba Petrol prek javnega razpisa ponuja nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov in informiranja v javnem sektorju in podjetjih. Podjetjem denimo ponuja subvencije za svetovanje s področja učinkovite rabe energije.
Nazaj