Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

28. 06. 2013

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija želimo zagotoviti pridobivanje kompetenc mladim in sodelujočim v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, želimo zagotoviti pridobivanje kompetenc mladim in sodelujočim v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Cilji aktivnosti

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
 • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
 • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2013/2014 želimo spodbuditi povečano izvajanje aktivnosti v okviru rednega učnega programa in v okviru obšolskih dejavnosti, ki so usmerjene v doseganje zastavljenih ciljev.

Aktivnosti, ki jih želimo podpreti morajo izpolnjevati naslednje:

 • usmerjene so v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti,
 • čas trajanja s posamezno skupino otrok je najmanj 50 šolskih ur,
 • izvajajo se po programu namenjenemu spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki se je izvajala najmanj eno leto v zadnjih treh letih na najmanj 10 osnovnih šolah ter je  opisan v prijavi,
 • v program vključenih najmanj 15 učencev,
 • izvajajo jih učitelji ali zunanji izvajalci,
 • rezultate aktivnosti je možno izkazati z dokumentiranimi izdelki vključenih učencev,
 • izvajajo se v okviru rednega učnega procesa oz. v okviru dopolnilnih dejavnosti,
 • zagotavljajo sodelovanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti,
 • stroški za material,  gradiva in ustvarjalne igrače niso kriti iz drugih virov (ni dvojnega financiranja).

Šolam bomo za izvajanje teh aktivnosti zagotovili material, ki je potreben za izpeljavo različnih kreativnih dejavnosti, gradiva in učne pripomočke v višini do 300,00 EUR na posamezno osnovno šolo.

SPIRIT je že izvedel postopek izbora najugodnejšega ponudnika, ki bo izbranim šolam dostavil potrebni material, gradiva in ustvarjalne igrače in izbral Mladinska knjiga d.o.o..  Izbrane šole bodo po podpisu pogodbe s SPIRIT pri izbranem ponudniku naročile potreben material za izvajanje planiranih aktivnosti preko spletne strani: www.emka.si. Artikle, ki jih ponudnik na spletni strani nima, pa bodo šole naročile po e-mailu: info@emka.si. Izbrani ponudnik bo šolam  brezplačno dostavil naročeni material, SPIRIT pa bo stroške za dostavljena naročila kril iz naslova pogodbe med SPIRIT in izbranim ponudnikom. Material bodo izbrane šole lahko naročale v obdobju od  podpisa pogodbe do 30. 9. 2013.

Prijave:

Vabimo vas, da izrazite pripravljenost sodelovanja z oddajo prijavnega obrazca. Glede na omejena sredstva, ki zadoščajo za 79 osnovnih šol, bomo izbor šol opravili po naslednjem kriteriju: čas oddaje prijave kar pomeni, da imajo prednost prijave, ki so bile prej oddane. V primeru, da ne po prijavljeno predvideno število šol, se bo sorazmerno z ostankom sredstev povečal obseg sredstev na posamezno šolo.

SPIRIT bo z izbranimi šolami podpisal pogodbo, katere osnutek je priloga tega povabila.

Rok za oddajo prijav je 6. 9. 2013, z aktivnostmi pa je potrebno začeti najkasneje s 15. 10. 2013. Prijave pošljite na naslov: SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Prijavni obrazec in osnutek pogodbe med SPIRIT in posamezno šolo je priloga tega povabila.

Dodatne informacije:

SPIRTI Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Boris Kunilo, Tel: (01) 589 18 83, e-mail: boris.kunilo@spiritslovenia.si.

Nazaj