Posojila za raziskave in razvoj podjetij

Posojila za raziskave in razvoj podjetij

Posojila za raziskave in razvoj podjetij

17. 02. 2012

SID banka je za obdobje od leta 2011 do 2013 pripravila kreditno linijo po ugodni obrestni meri za podjetja, ki želijo vlagati v raziskovalno-razvojno dejavnost in s tem uvesti v svojo ponudbo nov izdelek, rešitev v podjetju ali vstopiti na novi trg. Za to je namenila 150 milijonov evrov.

SID banka je za obdobje od leta 2011 do 2013 pripravila kreditno linijo po ugodni obrestni meri za podjetja, ki želijo vlagati v raziskovalno-razvojno dejavnost in s tem uvesti v svojo ponudbo nov izdelek, rešitev v podjetju ali vstopiti na novi trg. Za to je namenila 150 milijonov evrov.

Namen posojila je krepitev konkurenčnosti podjetij, produktna diverzifikacija in spodbujanje rasti inovativnih podjetij. SID banka si prizadeva, da bodo podjetja najela posojilo s statusom državne pomoči za uvajanje novih izdelkov ali rešitev, ki pripomorejo k zvišanju dodane vrednosti podjetja, k povečanju števila zaposlenih ali vsaj k ohranjanju števila delovnih mest. Podjetja lahko posojilo namenijo tudi za vstop na nove trge ali v tržne niše ter za povečanje izvoza z višjo dodano vrednostjo.

Višina posojila je odvisna od projekta, ki se ga podjetje loteva, minimalni znesek je 200 tisoč evrov, minimalna vrednost projekta pa znaša 500 tisoč evrov. Posojila so namenjena tudi velikim projektom, saj je lahko najvišja vrednost projekta do 25 milijonov evrov za posamezni projekt ali do 50 milijonov evrov za kreditiranje dela projekta. Najvišja vrednost posojila je 18,7 milijona evrov. Projekt, za katerega je namenjeno posojilo, mora biti končan v štirih letih.

Obrestna mera je odvisna od zavarovanj posojila, ki jih ima podjetje, bonitetne ocene, ročnosti in višine posojila ter od drugih parametrov tveganja. Obrestna mera je popolnoma odvisna od podatkov, ki jih podjetje predstavi v vlogi za posojilo, in se bo določala individualno za vsak projekt posebej. Ročnost posojila je do 12 let, moratorij je lahko tudi do štiri leta.

Med upravičene stroške projekta sodijo stroški plač osebja, ki delujejo v okviru prijavljenega projekta, stroški instrumentov in opreme za obdobje projekta, stroški stavb in zemljišča, stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja, patentov ali drugih storitev za raziskovalne dejavnosti ter drugi poslovni stroški, ki nastanejo kot neposredna posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Posojilo lahko krije največ 75 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, vsaj 25 odstotkov upravičenih stroškov pa mora gospodarska družba zagotoviti s sredstvi, ki niso povezana s kakršnokoli javno pomočjo, ali s sredstvi, ki ne predstavljajo obveznosti do bank z ročnostjo, krajšo od ročnosti posojila.

Vloge bodo ocenjevali na podlagi ponujenega zavarovanja in inovativnosti projekta. Pri pripravi dokumentacije je izrednega pomena odlično in profesionalno pripravljen poslovni načrt ter finančna konstrukcija. Na SID banki pravijo, da se bodo pri dodeljevanju posojil in črpanja sredstev prilagodili potrebam stranke pri črpanju sredstev, ročnosti ter vseh preostalih podrobnosti, če je projekt v skladu z danimi navodili, z ustrezno finančno konstrukcijo in ima natančen poslovni načrt.

Nazaj