Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti

Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti

Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti

25. 02. 2021

Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) se za obdobje od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za obdobje od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Za obdobje med 1. 1. 2021 in 4. 2. 2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 9. 2. 2021, www.findinfo.si

Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) se za obdobje od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za obdobje od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Za obdobje med 1. 1. 2021 in 4. 2. 2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Več o uveljavljanju pravice do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni

Kakšen je postopek refundacije nadomestila plače od ZZZS?

Po izplačilu nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela delodajalec vloži na ZZZS zahtevek za refundacijo.

Če je v postopku refundacije ugotovljeno, da je bil zavarovancu za obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, za katero delodajalec zahteva refundacijo nadomestila, izdan elektronski bolniški list, ZZZS refundacije ne izvede (razen, če bo elektronski bolniški list za to obdobje naknadno storniran).

Delodajalci, ki so upravičeni do refundacije nadomestila

Zahtevek za refundacijo nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela lahko vložijo vsi delodajalci, tudi posredni in neposredni uporabniki proračuna občine ali države.

Rok za vložitev zahtevka

Delodajalec vloži zahtevek v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa, to je do 31. 3. 2021 (za obdobje zadržanosti od 24.10. do 31.12.2020), oziroma do 31.3.2022 (za obdobje zadržanosti od 5.2. do 31.12.2021). Če bo zahtevek vložen po preteku tega roka, ZZZS nadomestila ne povrne.

Način vlaganja zahtevkov

Zahtevek za refundacijo se vloži elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke. Za pripravo zahtevka lahko delodajalec uporabi objavljeni Excelov pripomoček, ki ga je pripravil ZZZS za dejanski oz. fiksni obračun, ali pa zahtevek, ki mora vsebovati podatke, ki so navedeni na predzadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki ga delodajalec pripravi iz svojega programa za obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki. Kot razlog zadržanosti na zahtevku in obračunu se označi št. 13 ''bolezen-3 dni''.

OPOZORILO: Za to vrsto odsotnosti se ne izdaja bolniškega lista! K zahtevku za refundacijo se ne prilaga obvestila zavarovanca o nastopu kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni.

Rok za refundacijo nadomestila

ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahtevka.

Vir: 9. 2. 2021

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj