Pojasnila MGRT glede omejitev prodaje blaga in storitev - nov Odlok

Pojasnila MGRT glede omejitev prodaje blaga in storitev - nov Odlok

Pojasnila MGRT glede omejitev prodaje blaga in storitev - nov Odlok

16. 11. 2021

MGRT je na svoji spletni strani objavil pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Pojasnila so objavljena v nadaljevanju.

MGRT je na svoji spletni strani objavil pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Pojasnila so objavljena v nadaljevanju.

Omejitve prodaje blaga in storitev

Trenutno je na območju Republike Slovenije sproščena velika večina dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z redkimi izjemami.

Kdaj je pogoj PCT izpolnjen?

Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in če razpolagajo z enim od dokazil, navedenih v nadaljevanju:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatutesta PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. digitalnim COVID potrdilom EUv digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. digitalnim COVID potrdilom tretje državev digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
 4. dokazilom o cepljenjuzoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

? drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

? odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

 1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 2. dokazilom o prebolevnostiiz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

Ustreznost potrdil

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in
 • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot evropsko digitalno covid potrdilo.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski Federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in
 • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot evropsko digitalno covid potrdilo.

Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Pogoj PCT za zaposlene

Pogoj PCT se širi na vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev.

V prvem odstavku 5. člena odlok namreč določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Za opravljanje dela je pogoj PCT izpolnjen, če se zgoraj omenjene osebe presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenim evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe, ki delo opravlja.

V času opravljanja dela na domu izpolnjevanje PCT pogoja ni potrebno.

Poleg navedenega je pogoj PCT izpolnjen tudi, če se zgoraj omenjene osebe presejalno testirajo s testom HAG. Za opravljanje dela je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Testiranje s testom HAG se šteje:

 • za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti(poslovni partnerji, podizvajalci, ponudniki storitev, kot na primer pošta in banka), pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom,
 • za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT pri uporabi storitev oziroma udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji začela v 48 urah od odvzema brisa.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pogoj PCT za uporabnike storitev, udeležene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti

V skladu z drugim odstavkom 3. člena odloka, PCT pogoj dokazujejo vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih, kjer se dejavnosti izvajajo. PCT pogoja pa ni potrebno izpolnjevat osebam, ki so mlajše od 12 let, uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice in v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih. Omejitve ne veljajo tudi v primerih poslovanja sodišč; ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, ob upoštevanju okoliščin izrednega dogodka iz 1. člena tega odloka določi predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.

Pri oskrbi na bencinskih servisih veljajo omejitve le v primeru oskrbe v zaprtih prostorih bencinskega servisa.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo (tudi za živali), vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln (tržnice, premične stojnice in podobno), pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2;
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (lekarne, optiki in podobno), pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2;
 • humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogoja PCT. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije.

Ponudniki storitev so dolžni na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev o dolžnosti izpolnjevanja PCT pogoja ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tako domači kot tuji gostje, ne glede na to, da se pri slednjih dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT preverja že na državni meji.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji v skladu z zgoraj navedenim oziroma z določili odloka.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Začasna omejitev izvajanja gostinske dejavnosti

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Uporaba maske ni potrebna le ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

Poslovni dogodki

Začasno je prepovedano tudi zbiranje ljudi, z izjemo skupine oseb, ko gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti. 

Izvedba poslovnega dogodka, kongresa oziroma srečanja, konference pomeni zbiranje ljudi, ki se praviloma ne šteje za javno prireditev, ker so udeleženci vnaprej povabljeni in znani oziroma so iz omejenega kroga ljudi. Zakon o javnih zbiranjih se tako ne uporablja, če gre za dogodek določenega zaprtega kroga ljudi in dostop ni možen za vse.

Če pa je dogodek organiziran na drugačen način in se na primer oglašuje in poziva k večjemu številu udeležencev in bo prost dostop za vse ali ob plačilu vstopnine pa se ga lahko šteje kot javno prireditev in je v tem primeru začasno prepovedan.

****

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Gostinstvo

Kako se določi število oseb v gostilni?

Število oseb v gostilni se določi na podlagi obstoječih sedežnih mest oziroma stolov v lokalu oziroma obratu, ker je določen sedeč režim strežbe. V lokalu je torej lahko največ toliko oseb, kot je sedežnih mest. Med sedežna mesta se štejejo vsi stoli, tudi barski. Dovoljeno število hkrati prisotnih oseb v prostoru mora biti objavljeno ob vstopu v lokal in se mora ujemati s številom sedišč v lokalu. V kolikor izvajalec razpolaga z dokumentacijo (uporabno dovoljenje in druga dokumentacija) za prostor, ki določa kapaciteto prostora, naj pri določitvi dovoljenega števila oseb upošteva tudi to.

Ali velja v gostinskem obratu omejitev števila oseb za eno mizo?

Ne, v gostinskem obratu ne velja prepoved zbiranja oseb, ni potrebno, da so za mizo člani istega gospodinjstva, ni predpisane razdalje, le izpolnjevanje pogoja PCT in ustrezna zaščitna maska za goste, ki ne sedijo za mizo. Gosti, sedeči za mizo, maske ne potrebujejo. Velja pa v gostinskem obratu omejitev števila oseb glede na razpoložljiva sedišča, saj je določen sedeč režim strežbe.

Ali lahko za isto mizo v gostinskem lokalu sedijo gostje iz različnih gospodinjstev?

To je dovoljeno, pod pogojem izpolnjevanja PCT pogoja ter v sedeči postrežbi.

Ali je glede na 15. čl. Odloka dovoljena skupna malica sodelavcev v gostilni (pod pogojem, da vsi izpolnjujejo pogoj PCT)?

Da.

Ali je dovoljen samopostrežni način strežbe v gostinskem lokalu in v hotelih (seveda z ustreznimi ukrepi – maske, razdalje)?

Da.

Ali je dovoljena glasbena spremljava v gostinskem obratu, vendar na način, da ni dovoljen ples oz. druga oblika druženja?

Ne.

Ali lahko gostje pol ure po zaprtju zapustijo lokal, pri čemer se strežba konča pred 22h? Ali enako velja tudi v primeru poslovnih najemov gostiln?

Da. Odlok določa, da se lahko gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač izvaja do 22. ure. Ni razlike med zasebnimi in poslovnimi najemi.

Ali se storitev dostave hrane lahko izvaja po 22. uri? Ali lahko gostinski lokali obratujejo tudi po 22. uri, če takrat pripravljajo hrano oz. pijačo zgolj za namen dostave (in morebiti tudi osebnega prevzema)? 

Da.

Ali za menzo, ki izključno zagotavlja hrano za zaposlene enega podjetja tudi velja omejitev sedečega režima? Če velja, kako točno se mora postrežba v tem primeru izvajati, in kakšna je omejitev števila oseb glede na kvadraturo?

Drugi odstavek 14. člena Odloka predvideva, da je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijače v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene brez časovne omejitve. Upošteva se pogoj sedečega režima, pri čemer si lahko delavci vzamejo hrano in jedačo pri bifeju, katero pa morajo konzumirati sede. Pogoj 10 m2 na osebo se v primeru izvedbe gostinske dejavnosti ne upošteva.

Turizem

Ali je v hotelski restavraciji dovoljena živa glasba (med 5. in 22. uro)?

Ne.

Ali so dovoljena turistična vodenja?

Da. Ob upoštevanja PCT pogoja ter ohranjanju razdalje oziroma nošenju mask.

Trgovina

Odlok določa, da je v prodajalnah z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (izven trgovskih centrov) potrebno zagotoviti 10 m2 na osebo. Ali beseda »osebo« pomeni le potrošnike, ali so vključeni tudi zaposleni v prodajalni (ti namreč PCT izpolnjujejo)?

Omejitev števila oseb na kvadraturo v omenjenih prodajalnah izven trgovskih centrov je določena za potrošnike. Takšna je bila že praksa minulega leta, ko smo trgovino in druge storitvene dejavnosti omejevali glede na kvadraturo prostora.

Ali omejitev 10 m2 velja samo v prodajalnah iz petega odstavka 3. člena, v vseh ostalih prodajalnah pa ni omejitve števila uporabnikov ampak velja obveznost preverjanja PCT pred vstopom v prodajalno?

Tako je. Omejitev glede na kvadraturo velja samo za živilske prodajalne (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra). Pri ostalih je obvezen pogoj PCT.

Ali trgovine s kmetijskimi izdelki sodijo pod nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami v smislu petega odstavka 3. člena Odloka?

Izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike storitev ni potrebno v primeru, ko gre za “prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra”. V ta okvir se štejejo tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo hrano za živali. Kriterij “pretežno” pa se pri tem tolmači po kazalniku prometa.

Torej, v kolikor kmetijska prodajalna navedene kriterije izpolnjuje, potrošnikom ni potrebno izpolnjevati PCT pogoja, saj Slovenske zadružne prodajalne oskrbujejo kmete s hrano in krmo za živali, ki je nedvomno živilo nujno potrebno za oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki.

Poslovna srečanja

Ali so dovoljena zbiranja ljudi zaradi poslovnih razlogov, kot so na primer poslovni sestanki, srečanja, kongresi,...

Izvedba poslovnega dogodka, kongresa oziroma srečanja ali konference pomeni zbiranje ljudi, ki se praviloma ne šteje za javno prireditev, ker so udeleženci vnaprej povabljeni in znani oziroma so iz omejenega kroga ljudi. Zakon o javnih zbiranjih se ne uporablja, če gre za dogodek določenega zaprtega kroga ljudi in dostop ni možen za vse.

Če pa je dogodek organiziran na drugačen način in se denimo oglašuje in poziva k večjemu številu udeležencev in bo prost dostop za vse ali ob plačilu vstopnine pa se ga lahko šteje kot javno prireditev in je v tem primeru začasno prepovedan.

Iz 15. člena Odloka izhaja, da je prepovedano zbiranje oseb (z izjemo ožjih družinskih članov oz. članov istega gospodinjstva). Iz javno objavljenih pojasnil (denimo, https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/) razumemo, da se zbiranja v tem kontekstu nanaša samo na zasebna zbiranja in ne za zbiranja v okviru opravljanja delovnih nalog in aktivnosti pravnih oseb (npr. izobraževanja, seminarji, sestanki delovnih skupin ipd.). Ali to drži?

Tako je. Opravljanje nalog in aktivnosti pravnih oseb ni omejeno.

Ali organiziranje podelitev nagrad (ki ni javni dogodek, temveč je rezerviran samo za člane določene pravne osebe) sodi v okvir zbiranja oseb iz 15. členu Odloka?

Ne.

Ali je dovoljena organizacija poslovne konference za 60 ljudi, ki bi potekala v hotelu. Ali bi bila lahko vključena pogostitev? Organizator je namreč sindikat, ki je po Zakonu o javnih zbiranjih izključen iz uporabe tega zakona.

V kolikor konferenca predstavlja način dela sindikata, potem gre za izključitev po omenjenem zakonu (5. člen) in je dovoljena. V primeru, da konferenca ne odraža načina dela sindikatov, v tem primeru je pomembno ali gre za javno prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih ali ne. V kolikor gre za javno prireditev po zakonu, potem je takšen dogodek začasno prepovedan.

Ali so sejmi dovoljeni v skladu z novim odlokom in kako v tem primeru poteka organizacija dogodka glede na to, da gre za dogodek v stoječi organizaciji (gre za obhod stojnic).

V skladu  s tretjim odstavkom 15. člena Odloka so začasno prepovedane vse javne prireditve in javni shodi. Sejmi odprtega tipa, kjer je prireditev potrebno prijaviti ter je odprta za širšo množico, torej niso dovoljeni. 

Splošna vprašanja
Kako bo organizirano povračilo stroškov delodajalcem za testiranja delavcev (HAG in HAG testov za samotestiranje) glede na drugi odstavek 10. čl. Odloka?

Protokole trenutno usklajujemo z Ministrstvom za zdravje. Podjetjem svetujemo, da shranijo račune.

Ali je ponudnik dolžan uporabnike opozarjati na določilo odloka glede mask, če nosijo masko iz blaga namesto predpisane maske?

Da.

Kako ravnati, če v lokal vstopi mladoletna oseba, ki nima pri sebi osebnega dokumenta, ima pa potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT? Ali jo je ponudnik dolžan odsloviti, skladno s četrtim odstavkom 5. člena Odloka?

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil PCT.

Prosimo za pojasnilo kaj sodi pod pojem "kirurška maska" oziroma ali je pod pojem "kirurške maske" moč šteti tudi zaščitne maske, ki so ustrezno certificirane, torej imajo enak certifikat kot kirurške maske, vendar niso klasične kirurške maske.

Pod pojem "kirurška maska" sodi medicinska maska za obraz (spada med medicinske pripomočke), po standardu: SIST EN 14683:2019+AC:2019.

Maska se deli v tri tipe – tip I, II, IIR (dodatna oznaka R – resistant), ki se od ostalih dveh tipov razlikujejo po tem, da morajo biti z zunanje strani odporne tudi na brizge tekočine in te tekočine ne smejo prepuščati v notranjost. Načelom se besedna zveza »kirurška maska« uporablja v generičnem smislu, pri čemer se sicer največkrat misli medicinsko obrazno masko (tipa II ali IIR). Vključujejo tudi oznako CE.

Maske tipa FFP2 pa spadajo med osebno varovalno opremo (OVO) in so kot take predmet Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) in Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi.  Zanj veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/425 in harmonizirani standard SIST EN 149:2001+A1:2009. Tovrstne maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Za podrobnejša pojasnila, kaj sodi pod pojem "Kirurška maska", kot medicinski pripomoček, se obrnite na Ministrstvo za zdravje oz. Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. 

V navedeni spremembi je navedeno, da je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejše od 48 ur od vzema brisa. Kako lahko razumemo ta pogoj?

Določilo prvega in drugega odstavka 4. člena odloka, "da je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejše od 48 ur od odvzema brisa" se smiselno tolmači na način, da test HAG za samotestiranje ali HAG test velja, v kolikor se opravljanje dela prične v roku 48 ur, to je pred potekom testa. Na primer, če test naredite v soboto ob 8. uri zjutraj, lahko delo v ponedeljek nastopite z delom, v kolikor ga nastopite pred 8 uro. Ta test v tem primeru velja do konca delovnega dne v ponedeljek. Za delo v torek je potrebno narediti nov test.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi, govori pa tudi o izjemah, ko gre za člane skupnega gospodinjstva. Nadalje je določeno, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. Kako je s pogrebnimi slovesnostmi? So te dovoljene, in kako je s preverjanjem PCT pogoja?

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPDej) ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Pogrebna dejavnost se deli na dejavnost, ki je predmet javne službe in obsega storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe (vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca te službe, vključno s prevozi zaradi obdukcije ali odvzema organov) ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega storitve prevoza pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 174/21) v nobenem primeru ne omejuje opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Določa pa splošne pogoje za izvajanje teh storitev (PCT, razdalja, maske).

Ne glede na to, ali gre za izvajanje 24-urne dežurne službe ali za pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu, v obeh primerih gre za opravljanje storitev, zato morajo vsi delavci ali osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu, ves čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. Izpolnjevanje PCT pogoja velja tudi za udeležence pogreba (pokopa), saj je namen Odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, k temu pa lahko pripomore vsak posameznik s svojim vedenjem in omejitvijo medsebojnih stikov.

V kolikor se vzporedno s pokopom pokojnik izvaja tudi verski obred, pa se tudi ta mora opraviti v skladu z določbami 19. člena Odloka.

Dejavnost našega podjetja je registrirana kot gostinska in trgovska (trgovina z živilskimi izdelki). Naše podjetje XY upravlja z restavracijo in kavarno. Ali lahko torte za domov stranke kupujejo brez PCT izkaza?

Če gre za prodajalno, ki v pretežni meri prodaja živila in pijačo in ni znotraj trgovskega centra, potem ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT.  In če stranka kupi torto v takšni prodajalni potem ni nobenih ovir za nakup. Vendar to velja samo za te vrste prodajaln, ne pa za gostinski obrat (restavracijo, kavarno).

V kolikor gre za gostinski obrat in ne prodajalno, pa pomeni, da stranka ne sme vstopati v objekt brez pogoja PCT.

Vir: MGRT, 12. 11. 2021

Nazaj