Pogoji za upokojitev 2021 in novosti

Pogoji za upokojitev 2021 in novosti

Pogoji za upokojitev 2021 in novosti

20. 01. 2021

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.

Objavljeno: SPOT svetovanje Gorenjska, 14. 1. 2021, Avtor: Eldina Čosatović, mag. posl.ved

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.

Izplačuje se od dneva izpolnitve pogojev za pokojnino, vendar največ od prvega dne naslednjega meseca in za šest mesecev nazaj.

Če zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri, razen če zakon določa drugače. Izjema je le uživanje lastne pokojnine (starostne, predčasne ali invalidske pokojnine) in dela vdovske pokojnine. 

Izbrana pokojnina se vam na podlagi vložene zahteve izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

Na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite naslednje pravice, in sicer:

V letu 2021 ostajajo pogoji za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine nespremenjeni, saj so se vsa prehodna obdobja zaključila z letom 2019. Pri dopolnjeni starosti 65 let se moški in ženska lahko upokojita z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Pri dopolnjeni starosti 60 let pa z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe brez dokupa.

Moški se lahko starostno upokoji tudi pri dopolnjenih 38 letih pokojninske dobe brez dokupa, z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, največ do dopolnjenega 63. leta starosti.

Ženske, izjemoma tudi moški, pa z upoštevanjem znižanja starostne meje 65 let zaradi otrok, največ do dopolnjenega 61. leta starosti.

SOLIDARNOSTNI DODATEK

Upokojenci s pokojninami do 714 evrov so prejeli dodatek, kot so ga že v prvem valu epidemije. Dodatek je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah:

  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.

Do dodatka so bili upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

PKP7 / Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Na podlagi 21. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v povezavi z 89. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Delodajalec delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga iz prve alineje prvega odstavka in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20).

V primeru odpovedi na podlagi prejšnjega odstavka ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom Zakona o delovnih razmerjih.

Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV DELODAJALCEV

Vlogi za pridobitev podatkov delodajalcev na podlagi 21. in 22. člena PKP 7 je že objavljena na spletni strani ZPIZ pod kategorijo Drugo, in sicer za zasebni sektor kot tudi za javni sektor. Vlogi sta v pdf obliki.

Delodajalec oziroma predstojnik mora z namenom ugotavljanja pogojev za starostno pokojnino za vsakega delavca oziroma uslužbenca posebej vložiti svojo vlogo.

Zaradi varstva osebni podatkov se vloge pošilja po navadni pošti na ZPIZ.

NOVA ODMERA POKOJNINE PO ZPIZ-2H

S 1. januarjem 2021 se je pričel uporabljati Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-ZPIZ-2H. Vsebinsko se nanaša na drugačno ureditev dokupljene dobe do 31. 12. 2012 in na izenačitev pravic t. i. drugih (individualnih) kmetov z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic.

Na podlagi ZPIZ-2H bo zavod moral zavarovancem, ki so z dokupom pokojninske dobe (izvedenim do 31. 12. 2012) uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, v roku šestih mesecev od uveljavitve novele po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno namesto predčasne pokojnine, pri čemer bo dokupljena doba do 31. 12. 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Učinek bo lahko izražen v odpadu zmanjšanja pokojnine zaradi priznanja starostne namesto predčasne pokojnine, poleg tega pa bo lahko prišlo tudi do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo bo zavarovancu pripadalo od začetka uporabe zakona, to pomeni od 1. 1. 2021. V enakem roku pa bo moral zavod na novo odmeriti starostno pokojnino tudi zavarovancem, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po ZPIZ-1, pri čemer bo dokup študija in vojaškega roka upoštevan kot delovna doba. Glede na odmero pokojnine po uradni dolžnosti v primerih dokupljene dobe, zahtevka oziroma vloge za novo odmero ni treba oddati.

Uživalcem pokojnine ali dela pokojnine, ki pa so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, se bo ta priznal na njihovo zahtevo (Zahteva za novo odmero pokojnine po 401. členu ZPIZ-2)V primeru, da bo le-ta vložena v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2H, jim bo višje izplačilo pripadalo od začetka uporabe tega zakona, v nasprotnem primeru pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Nazaj