Podpora tehnološkemu razvoju

Podpora tehnološkemu razvoju

Podpora tehnološkemu razvoju

21. 02. 2013

Za sofinanciranje tehnološke opreme je letos pričakovati dva razpisa.

Za sofinanciranje tehnološke opreme je letos pričakovati dva razpisa.

Slovenski podjetniški sklad napoveduje javni razpis za sofinanciranje tehnološke opreme v letu 2013 - P4 2013. Na razpis se bodo lahko prijavila vsa podjetja, razen velikih podjetij.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje (neposredne subvencije) stroškov:

 • nakupa novih strojev in opreme,
 • nove programske opreme,
 • transporta in montaže opreme, če jih izvede dobavitelj.

Pri pogojih razpisa iz leta 2009, je spodnja vrednost upravičenih stroškov znašala sto tisoč evrov, višina sofinanciranja je bila odvisna od velikosti podjetja (40 odstotkov upravičenih stroškov za sofinanciranje za srednja podjetja, 50 odstotkov za mikro in mala podjetja in 30 odstotkov za transportna podjetja), največja odobrena višina sofinanciranja je bila 200 tisoč evrov, potrebna minimalna višina dobljenih sredstev pa je odvisna od velikosti podjetja, načeloma v enakem sorazmerju kot višina sofinanciranja. Leta 2009 je bilo odobrenih 229 projektov, ki so v treh letih počrpali skupno 34,3 milijona evrov sredstev.

Pomemben del razpisa je točkovnik, na podlagi katerega se ocenjuje vloga. V prejšnjem razpisu je bilo možnih sto točk. Prag števila točk, nad katerim je bilo odobreno sofinanciranje, je bil 60 točk.

Merila

Merila za izbor upravičencev so:

 • uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi izdelki oziroma storitvami,
 • dodana vrednost na zaposlenega,
 • inovativnost v povezavi z operacijo,
 • vpliv operacije na konkurenčnost podjetja,
 • neposredna prodaja zunaj slovenskega trga,
 • tržna naravnanost,
 • število zaposlenih v podjetju,
 • vpliv operacije na okolje.

Razpis ministrstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo tudi javni razpis za tehnološke razvojne projekte v letih 2013 in 2014. Njegov namen je sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Zaželeno je, da prijavitelji s projektom pripomorejo k povečanju učinkovitosti rabe končne energije in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter onesnaževanja. Predvidoma se bodo lahko prijavila vsa podjetja. Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov vključujejo stroške, povezane z industrijskimi raziskavami (vsaj 50 odstotkov vseh stroškov projekta) in predkonkurenčnimi razvojnimi aktivnostmi vključno z izdelavo prototipa.

Upravičeni stroški so: stroški osebja, instrumentov, opreme, stavb in zemljišč v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, dodatni režijski stroški, drugi operativni stroški.

Skupno je predvidenih 10,37 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega za leto 2013 4,55 in v letu 2014 5,82 milijona evrov.

Nazaj