Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

02. 12. 2014

Evropska komisija je 30. 10. 2014 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila, da je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je 30. 10. 2014 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila, da je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.

Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih in strukturnih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema vseh pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) – in vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za izbrane tematske cilje.

Z izdajo odločbe in dokončno potrditvijo dokumenta se končujejo intenzivna usklajevanja med Republiko Slovenijo, Evropsko komisijo in drugimi relevantnimi partnerji, ki Sloveniji omogočajo dostop do skupno 4,118 milijarde evrov sredstev iz zgoraj navedenih evropskih skladov. Od tega bo naši državi za področje kohezijske politike iz skladov ESRR, ESS in KS na voljo 3,255 milijarde evrov sredstev, za področje kmetijstva bo iz sklada EKSRP na voljo 837,8 milijonov evrov, za področje pomorstva in ribištva pa 24,8 milijona evrov iz sklada ESPR. Preostali del sredstev bo namenjen instrumentu za povezovanje Evrope – IPE (za področje prometa) - 159,8 milijonov evrov, pobudi za zaposlovanje mladih (YEI) - 9,2 milijona evrov, skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim - 21 milijonov evrov ter za programe evropskega teritorialnega sodelovanja - 64 milijonov evrov.

Glede na programsko obdobje 2007-2013 bo Slovenija na področju evropske kohezijske politike do leta 2020 upravičena za milijardo evrov manj sredstev (posledica: napredek v razvitosti). Na podlagi enotne EU metodologije bodo sredstva ESRR in ESS razdeljena med obe kohezijski regiji – Vzhodno in Zahodno. Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter napovedmi povečevanja stopnje tveganja revščine. Kohezijski regiji zahodna Slovenija bo tako namenjenih 40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstotkov ESRR sredstev – skupno 847 milijonov evrov, kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 70 odstotkov ESRR sredstev in 30 odstotkov ESS sredstev – skupno 1,260 milijarde evrov. Obema skupaj bo na voljo še 1,055 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama. Prav tako se med regijama na bodo delila sredstva EKSRP in ESPR, ki in bodo na voljo za območje celotne Slovenije.

Partnerski sporazum lahko najdete tukaj.

Nazaj