Odprtje razpisa za Pomurje

Odprtje razpisa za Pomurje

Odprtje razpisa za Pomurje

28. 03. 2012

Četrti razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurju bo objavljen 13. aprila 2012 v Uradnem listu RS.

Napoved odprtja razpisa Začetne investicije podjetij na območju izvajanja zakona

Četrti razpis iz programa za spodbujanje konkurenčnosti v Pomurju bo objavljen 13. aprila 2012 v Uradnem listu RS.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpisanih bo 6,2 milijona evrov.

Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen podjetij v javni lasti. Do pomoči niso upravičeni projekti s področja trgovine in igralništva ter projekti, ki lahko kandidirajo na razpisih ministrstva za kmetijstvo.

Javni razpis bo izveden v dveh vsebinskih sklopih, in sicer:

  • sofinanciranje večjih začetnih investicij (v minulih letih je to pomenilo pridobitev od 50 tisoč do 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev);
  • sofinanciranje manjših investicij (od 30 tisoč do 50 tisoč evrov nepovratnih sredstev).

Sredstva za začetne investicije se bodo dodelila v obliki subvencij ali subvencij obrestne mere, sredstva za raziskave in razvoj v obliki subvencij.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti:

  • povezani s konkurenčnimi prednostmi regije (geotermalna energija in obnovljivi viri energije, agroživilstvo in razvoj podeželja in turizem),
  • v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave ter v opuščenih gospodarskih objektih,
  • investicije v nakup strojev in opreme ter nematerialne naložbe,
  • zaposlitev večjega števila delavcev in
  • vpliv na okolje.

Izkušnje

V minulih letih so veljali določeni posebni pogoji, vendar to ne pomeni, da bodo veljali tudi pri tokratnem razpisu. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na javni razpis. Podjetja morajo imeti pridobljena vsa upravna dovoljenja, kar pomeni pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje. V roku treh let po končanju investicije je bilo treba zaposliti minimalno eno osebo. Pri uspešnosti na razpisu so imele večjo možnost investicije z več zaposlitvami. Neupravičene so bile investicije v gostinsko dejavnost. Pri malih in srednjih podjetjih je bilo mogoče kupiti tudi rabljeno opremo, vendar ta ni smela predhodno biti financirana z javnimi viri.

Nazaj