Odgovor SPIRIT Slovenija na odpoved pogodbe o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013« s strani MGRT

Odgovor SPIRIT Slovenija na odpoved pogodbe o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013« s strani MGRT

Odgovor SPIRIT Slovenija na odpoved pogodbe o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013« s strani MGRT

06. 02. 2014

V torek, 4. februarja 2014 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v medije poslalo sporočilo o odstopu od pogodbe, sklenjene z javno agencijo SPIRIT Slovenija o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013.«

V torek, 4. februarja 2014 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v medije poslalo sporočilo o odstopu od pogodbe, sklenjene z javno agencijo SPIRIT Slovenija o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013.«V zvezi s tem SPIRIT Slovenija obvešča vse prijavitelje, da bo podala ugovor zoper enostranski odstop od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa s strani MGRT, saj se zaveda, kako pomembna je v tem trenutku pomoč podjetjem, hkrati pa lahko iz trenutno ocenjenih vlog že zaznamo podatek, da bi bilo na osnovi odobrenih vlog odprtih najmanj 428 novih delovnih mest.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Javna agencija SPIRIT Slovenija sta 23. oktobra 2013 sklenili pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov v letih 2013 do 2015. Na podlagi te pogodbe je agencija SPIRIT 25. oktobra 2013 objavila 30 milijonov evrov vredno javno povabilo podjetjem. Do prvega roka za odpiranje (16.12.2013) je prispelo 964 vlog, skupna vrednost prijavljenih razvojno raziskovalnih projektov prijaviteljev je 254 mio EUR, za izvedbo le teh pa prijavitelji pričakujejo 96,2 mio EUR sofinanciranja. Ogromno število prijav na javno povabilo izkazuje izjemen interes in potrebo slovenskega gospodarstva po tovrstnem sofinanciranju razvojno-raziskovalnih projektov.

V kategorijo mikro in malih podjetij je bilo razvrščenih 753 prijav, v kategorijo srednje velikih podjetij 117 prijav ter v kategorijo velikih podjetij 94 prijav. 75 % vseh prijav je iz mikro in malih podjetij, za katere je to skorajda edini možni način pridobivanja sredstev, saj denimo za nepovratna sredstva SID banke ta podjetja nimajo možnosti kandidirati.

Posebno mesto v okviru javnega povabila je namenjeno prijaviteljem iz problemskega območja Maribor s širšo okolico. Skrb vzbujajoča situacija tega območja je pripeljala do odločitve, da se temu območju namenijo sredstva ločeno od ostalih, in sicer v višini 4 milijone EUR. Na podlagi pregleda potencialnih prejemnikov sredstev s tega območja, bi poleg ohranjanja rednih zaposlitev lahko ustvarili 30 novih delovnih mest, kar pomeni, da bi bilo dejansko sofinanciranih 195 delovnih mest.

V okviru celotnega javnega povabila bi sofinancirali 428 novih delovnih mest, kar bi multiplikativno pomenilo sofinanciranje 2782 delovnih mest. Od tega bi bila realizacija novih zaposlitev v mikro in malih podjetij 358, ostalo pa v velikih in srednje velikih podjetjih.

Posebej je treba poudariti, da so bili pogoji za kandidiranje in merila za izbor projektov v okviru omenjenega razpisa pripravljeni in potrjeni skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prav tako tudi vse spremembe javnega povabila.

Merila za ocenjevanje so bila del razpisne dokumentacije in so bila podjetjem dostopna v trenutku objave javnega povabila. Merila so takšna, da ne dopuščajo subjektivne ocene ocenjevalca, saj so skoraj vsi podatki o prijavitelju razvidni iz javno dostopnih evidenc. Pri opisnih merilih (kot denimo okoljski vplivi na projekt, ekonomski vplivi, skladnost projekta z OP, itd.) pa so osnova strateški dokumenti, ki natančno definirajo omenjene kategorije in tudi ne dopuščajo subjektivne ocene s strani ocenjevalca.

Napačne so tudi navedbe iz sporočila za javnost MGRT glede izločitve štirih članov strokovne komisije. Ti so namreč v skladu s slovensko zakonodajo odgovornim na agenciji v trenutku, ko so zaznali konflikt interesov podali obvestilo - izjavo o izločitvi. Agencija je pridobila mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, na podlagi katerega je v. d. direktorja izdal odločbe. Ravnanje zaposlenih kot tudi agencije je bilo povsem v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Poleg tega se MGRT v svojem sporočilu za javnost sklicuje na ugotovljena dejstva nadzora, saj je pretekli teden izvedel revizijo javnega povabila RNP, vendar pa z izsledki revizije SPIRIT Slovenija sploh še ni bil seznanjen. Kljub temu da je bila revizija najavljena tik pred izvedbo, je agencija MGRT predložila vse potrebne informacije povezane s postopkom RNP in vso dokmentacijo, ki se nanaša na izvajanje postopka izbora končnih prejemnikov. Takrat je bil MGRT tudi uradno seznanjen z internim postopkom izločitve štirih članov komisije. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bi pričakovali, da bi MGRT z uradnim dopisom o tem prej obvestil SPIRIT Slovenija, in ne medijev.

Očitki s strani MGRT o netransparentnem dodeljevanju sredstev so prenagljeni, saj postopek izbora podjetij še ni zaključen in dokončni prejemniki sredstev še niso znani.

Nazaj