Objavljen javni poziv za podporo podjetjem v gostinskem in turističnem sektorju

Objavljen javni poziv za podporo podjetjem v gostinskem in turističnem sektorju

Objavljen javni poziv za podporo podjetjem v gostinskem in turističnem sektorju

17. 11. 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 16. novembra 2020 objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 16. 11. 2020, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija, izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 16. novembra 2020 objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020.

Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9.999,00 EUR. Z javnim pozivom bodo dodeljena nepovratna sredstva rekordnemu številu upravičencev slovenskega turizma, poziv pa je tudi prvič v celoti digitaliziran, enostaven in izplačljiv brez dodatnih administrativnih bremen.

Namen javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

»Z javnim pozivom želimo vsaj delno pomagati podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica prvega vala epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oziroma so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu,« je namen poziva pojasnil dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj z Direktoratom za turizem ob usklajevanju s panožnimi združenji oblikovalo naslednje pogoje, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, da so upravičena za prijavo. Ob tem je ministrstvo zapisalo:

»Dejstvo je, da s sredstvi evropske kohezijske politike v danem časovnem okviru ne moremo podpreti vseh prizadetih podjetij v panogi gostinstva in turizma, saj je teh več tisoč. Omejili smo se zgolj na tisoč upravičencev, za katere smo ocenili, da predstavljajo temelj slovenskega turizma. Pogoji glede upravičenih SKD dejavnosti, povprečnega števila zaposlenih v posameznih dejavnostih in prihodkih v dejavnostih so postavljeni na način, da se z omejenimi sredstvi doseže največji možni učinek ohranitve podjetij in delovnih mest v panogi. Podjetja, ki jih bomo sofinancirali, so imela v letu 2019 skupaj 78 % vseh zaposlenih v navedenih dejavnostih in so ustvarila skupaj 73 % vseh prihodkov v teh dejavnostih.«

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer: da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Prijavitelji bodo morali imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve). Pred izplačilom odobrenega zneska bo SPIRIT Slovenija ponovno preveril število zaposlenih, ki mora biti najmanj 2 zaposlena v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter najmanj 1 zaposlen v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.

Več informacij o javnem pozivu in podrobnostih oddaje vloge je na voljo v pozivni dokumentaciji, ki je  objavljena na spletni strani: www.spiritslovenia.si. Morebitne dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so možne preko e-naslova: JPG-COVID19@spiritslovenia.si, tehnična podpora pa je dosegljiva na (01) 530 25 50.

Nazaj