Objava javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja t.i. Pomurskega zakona

Objava javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja t.i. Pomurskega zakona

Objava javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja t.i. Pomurskega zakona

16. 04. 2012

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.125.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 15. maj 2012, do 12. ure.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v Uradnem listu RS (Datum: 13. 4. 2012, Št. 27) objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.125.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:

  • vzpostavitvi novega obrata,
  • širitvi obstoječega obrata,
  • diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
  • bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb,
  • stroški plač na novo zaposlenih delavcev z VII. ali višjo stopnjo izobrazbe,
  • gradbena dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvajale investicijo na območju zgoraj navedenih občin in izpolnjujejo ostale pogoje razpisa.

Rok za oddajo vlog je 15. maj 2012, do 12. ure.

Več o javnem razpisu

Nazaj