Novosti pri minimalni plači v letu 2020

Novosti pri minimalni plači v letu 2020

Novosti pri minimalni plači v letu 2020

27. 12. 2019

Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP) prinaša več novosti na področju minimalnega plačila. V letu 2020 se bo minimalna plača zvišala na 940,58 evrov bruto. Med novostmi so tudi izvzeti dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

 

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 12. 2019, www.findinfo.si

Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP) prinaša več novosti na področju minimalnega plačila. V letu 2020 se bo minimalna plača zvišala na 940,58 evrov bruto. Med novostmi so tudi izvzeti dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

Elementi minimalne plače

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo ter
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Minimalna plača znaša:

  • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
  • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

Kaj se všteva v minimalno plačo v 2019?

Iz minimalne plače, ki velja v letu 2019 so bili torej že izvzeti dodatki za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, a so bili vanjo vseeno vključeni dodatki, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) in plačilo za delovno uspešnost. Z novim letom pa se nekateri od teh dodatkov ne bodo več obravnavali kot del minimalne plače.

S 1. januarjem 2020 bodo posebej obravnavani nekateri dodatki

V letu 2020 se bo minimalna plača zvišala na 940,58 evrov bruto. Novela Zakona o minimalni plači  pa iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Posebej bodo obravnavani naslednji dodatki:

  • dodatek za delovno dobo,
  • plačilo za delovno in poslovno uspešnost,
  • vsi drugi dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo)

Vsi dodatki, ki so iz minimalne plače izvzeti, pa se prištevajo k znesku minimalne plače, ostali dodatki k znesku osnovne plače.

Spremembe tudi v letu 2021

Od januarja 2021 se bo uporabljala formula, na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

Nazaj