Novih sto milijonov za inovativne projekte

Novih sto milijonov za inovativne projekte

Novih sto milijonov za inovativne projekte

20. 10. 2014

Napovedan je nov instrument »Hitra pot do inovacij« oziroma »Fast track innovation« za inovativna podjetja in organizacije za pomoč pri prodoru na trg z njihovimi idejami.

Napovedan je nov instrument »Hitra pot do inovacij« oziroma »Fast track innovation« za inovativna podjetja in organizacije za pomoč pri prodoru na trg z njihovimi idejami.

Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Prijave

Prve prijave se bodo začele januarja 2015. Shema bo podpirala male konzorcije od treh do petih organizacij z izrazitim sodelovanjem podjetij, da se obetavnim zamislim zagotovi še zadnja spodbuda pred vstopom na trg. Nagrade v vrednosti šest milijonov evrov v letu 2015 zajemajo tri različna tematska področja raziskav:

  • zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane),
  • okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter
  • informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).

Z instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednjih podjetij, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

Do treh milijonov evrov pomoči

Posamezna prijava bo lahko dobila največ tri milijone evrov pomoči. Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer: hiter razvoj, poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev (izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov...); reševanje družbenih izzivov; hiter prodor na trg - najpozneje v treh letih po začetku projekta; novost na trgu - poudarek na specifičnih značilnostih določene panoge; večja konkurenčnost in rast poslovnih partnerjev v konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih; večja udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Nasvet

Zelo pomembni so rezultati projekta celotnega konzorcija. Treba je razmišljati na evropski, ne samo na domači ravni. Torej, kakšen vpliv boste imeli na celoten evropski trg. Treba je predstaviti rezultate konzorcija, kazalnike, ki jih je mogoče meriti. Ne navajajte le splošnih ciljev, ampak konkretne rezultate, ki jih pričakujete in jih boste lahko tudi merili. Torej, ključne kazalnike poslovanja oziroma merila uspeha.

Podprte bodo torej inovacije, od demonstracije do tega, da se rešitev razvije do meje za vstop na trg. Upravičene aktivnosti v okviru tega razpisa so poskusno izvajanje, testiranje, potrjevanje sistemov v resničnem svetu... Namenjen je torej razmeroma zrelim idejam, torej novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, za zadnje razvojne korake, ki bodo prodrli na trg in imajo čim širšo uporabo. Vedno je treba razmišljati, da vaša rešitev ni namenjena le ožji specifični skupini, ampak čim širšemu krogu uporabnikov.

Sestava konzorcija

Konzorciji morajo vsebovati udeležence iz industrije, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije in druge akterje na področju inovacij. Vsak konzorcijski partner mora dokazati pomembnost udeležbe. Predlagajo, da se »slamnatih« partnerjev izogibate. Tako se spodbuja sodelovanje, ki je pomembno za dolgoročni uspeh, zato lahko glavno vlogo igrajo grozdi, industrijska združenja, inkubatorji investitorji ali drug javni sektor.

Nazaj