Novi vavčerji - pomoč pri internacionalizaciji

Novi vavčerji - pomoč pri internacionalizaciji

Novi vavčerji - pomoč pri internacionalizaciji

25. 03. 2019

Slovenski podjetniški sklad je februarja objavil nove pozive za kar štiri vavčerje kot pomoč pri internacionalizaciji. Cilj vavčerskih pozivov je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi v izhodne gospodarske delegacije in na organiziranih predstavitvah na sejmih v tujini ter sodelovanju na mednarodnih forumih in raziskovanju možnosti za prodor na tuji trg oz. možnosti diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Posavje, marec 2019. Avtor: Karmen Levak

Slovenski podjetniški sklad je februarja objavil nove pozive za kar štiri vavčerje kot pomoč pri internacionalizaciji. Cilj vavčerskih pozivov je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi v izhodne gospodarske delegacije in na organiziranih predstavitvah na sejmih v tujini ter sodelovanju na mednarodnih forumih in  raziskovanju možnosti za prodor na tuji trg oz. možnosti diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

Kateri vavčerji v okviru internacionalizacije so na novo objavljeni?

Prva dva vavčerska poziva sta bila objavljena konec januarja in sicer vavčer za certifikate kakovosti ter vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Zgoraj so navedene  tudi hiperpovezave do teh vavčerjev.

Kakšni so pogoji za podjetja, ki želijo izkoristiti vavčer?

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Kaj je skupnega vsem vavčerjem za internacionalizacijo? 

 • Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vse leto (ni rokov za prijave) in sicer za upravičene stroške (nastale že od 1.1.2019 dalje), obravnava oddanih vlog je hitra.
 • Popolna vloga vsebuje v celotni izpolnjen Prijavni obrazec (s prilogami) ter Izjava prijavitelja. Vzorca pogodbe se ne prilaga k vlogi. Vloga se posreduje oz. odda na Slovenskim podjetniški sklad po pošti ali osebno.
 • Sofinancirani so upravičeni stroški v višini največ 60 % (DDV ni upravičen strošek), preostanek zagotavljajo upravičenci sami. 
 • Upravičene aktivnosti  morajo biti zaključene  in zahtevek z vsemi dokazili oddan najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019.
 • Upoštevanje pravila »de minimis« - skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Kateri so upravičeni stroški pri vavčerju za tržne raziskave tujih trgov?

Upravičen strošek je strošek izdelave tržne raziskave (strošek zunanjega izvajalca). Rezultat raziskave mora biti strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu (ni omejitev glede držav).

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal tržno raziskavo, pri njegovem izboru pa ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Pri tem je potrebno upoštevati omejitev: izbran izvajalec ne sme namreč preseči kvote 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja)  v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo. Seznam zunanjih izvajalcev, ki so že dosegli kvoto 10 tržnih raziskav bo objavljen na spletni strani SPS: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi, pod zavihkom Javni poziv za tržne raziskave.

Zamenjava zunanjega izvajalca, navedenega v vlogi je možna, vendar je potrebna utemeljitev v zahtevku za izplačilo.

Kako lahko podjetja izkoristijo vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih?

Po tem javnem pozivu so upravičeni stroški udeležbe dveh udeležencev s strani MSP na mednarodnem forumu in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja po ceniku organizatorja foruma (npr. stroški kotizacije, vpisa v katalog ipd.),
 • stroški prevoza (letala in/ali vlaka in/ali avtobus-a) ter
 • stroški nočitev (nočitve ali nočitve z zajtrkom v času trajanja dogodka in največ dve dodatni nočitvi).

Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja.  Pri izboru mednarodnega foruma je potrebno navesti naziv, datum in organizatorja tega foruma.

Na kakšen način lahko podjetja izkoristijo vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino?

Sofinancirajo se upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo organizacije, navedene v pozivu (npr. gospodarske in obrtne zbornice, nekatera ministrstva, SPIRIT Slovenija, poslovni klubi, Slovenski podjetniški sklad, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji …)

Upravičeni stroški so:

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • Stroški prevoza: stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila za udeleženca (za službeno vozilo se prizna kilometrina nad 150 km po veljani Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
 • Stroški nočitev: upravičeni so samo stroški nočitev a ali nočitev z zajtrkom; časovna omejitev (čas trajanja delegacije / dogodka in največ dodatno dve nočitvi)
 • Stroški bilateralnih srečanj s podjetji (B2B) – se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in če niso že vključeni v stroških kotizacije.

Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP.

Kateri so upravičeni stroški pri vavčerju za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini?

Upravičeni so samo stroški za udeležbo na tistih mednarodnih sejmih, katere letno objavi agencija SPIRIT na svoji spletni strani in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel s strani SPIRIT potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve.

Upravičeni so stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini:

 • oblikovanje oz. design sejemske stojnice,
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice ter
 • prevoz eksponatov oz. logistika. 

Zamenjava zunanjega izvajalca, navedenega v vlogi je možna, vendar je potrebna utemeljitev v zahtevku za izplačilo.

Kako se razlikujejo vavčerji glede na upravičene stroške ter višino subvencije?

Upravičeni stroški se razlikujejo glede na vrsto vavčerja, prav tako so različne tudi minimalne in maksimalne višine subvencij – najbolj poglavitne značilnosti so navedene v spodnji tabeli.

Vavčer

Upravičeni stroški (podrobnosti v pozivu)

Subvencija - min. v €

Subvencija - maks. v €

Opomba

za tržne raziskave tujih trgov

stroški izdelave tržne raziskave (zunanjega izvajalca)

1.000

5.000

omejitev glede izbora zunanjega izvajalca

za udeležbe na mednarodnih forumih

stroški aktivne udeležbe prijavitelja po ceniku organizatorja foruma, stroški prevoza in nočitev (omejitve v pozivu)

500

3.000

stroški se lahko uveljavljajo za 2 udeleženca s strani MSP

za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

stroški kotizacije, prevoza in nočitev ter stroški bilateralnih srečanj s podjetji (omejitve v pozivu!)

500

5.000

stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP

za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (omejitve v pozivu)

1.000

3.000

omejitev – seznam sejmov letno objavi javna agencija SPIRIT Slovenija

Dodatne informacije: Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, Tel: (07) 490 22 24 ali (07) 490 22 25.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Nazaj