Nov program financiranja SID banke

Nov program financiranja SID banke

Nov program financiranja SID banke

18. 07. 2014

Objavljen nov program dolgoročnega financiranja mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb.

Objavljen nov program dolgoročnega financiranja mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb.

Banka SID ima na voljo svež denar za spodbujanje naložb mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki jim bodo zagotovile učinkovitejšo rabo energije. Gre za kredite in nepovratna sredstva v skupni vrednosti 5,3 milijona evrov.

Svež denar je banka SID pridobila z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki (EIB) in iz virov EU. Namen teh finančnih spodbud pa je prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij kot tudi k približevanju evropskim in nacionalnim ciljem na tem področju.

Podjetja, ki se bodo prijavila za te spodbude se bodo lahko potegovala za kredite v višini do 750.000 evrov in z ročnostjo do 12 let ter za do 90.000 evrov evropskih nepovratnih sredstev. Vrednost celotnih stroškov projekta pa ne sme preseči milijon evrov.

Natančneje, podjetja bodo lahko najela kredite v višini od 187.000 do 750.000 evrov, pri čemer znesek kredita ne bo smel presegati 75 odstotkov stroškov naložbenega projekta. Nepovratnih sredstev pa bo lahko dobilo od 22.500 evrov do 90.000 evrov, vendar pa znesek nepovratnih sredstev ne bo smel presegati 12 odstotkov nakazanih sredstev kredita. Sicer pa skupni znesek kredita in nepovratnih sredstev ne bo smel preseči 85 odstotkov stroškov projekta. Mimogrede, pri nepovratnih sredstvih gre za denar iz EU, ki ga EIB odobri upravičencu prek banke SID in se lahko porabi bodisi za delno odplačilo kredita bodisi za znižanje stroškov naložbenega projekta v delu, ki ni financiran s kreditom.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere, 6-mesečni euribor, in nespremenljivega pribitka, ki se določi glede na bonitetno oceno gospodarske družbe, kakovost predloženih zavarovanj, ročnost kredita in ostale parametre naložbenega projekta.

Spodbuda samo za en projekt, poraba namenska

Nadomestilo za obdelavo in vodenje kredita znaša pol odstotka od zneska kredita, nadomestilo za nečrpani znesek se ne zaračuna, za spremembo pogojev financiranja pa znaša 0,05 odstotka od zneska kredita.

Sredstva iz tega projekta banke SID lahko pridobijo le mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, posamezno podjetje lahko dobi spodbudo samo za en projekt in porabi jo lahko le namensko.

Projekti se ne smejo začeti pred podpisom pogodbe, končani pa morajo biti do konca junija prihodnje leto. A odločilno besedo pri dodeljevanju teh sredstev bo imela EIB. Banka SID bo namreč odobritev spodbude gospodarski družbi presojala, če bo soglasje k njenemu naložbenemu projektu, ki je predmet financiranja, dala EIB. Šele ko bo EIB potrdila ustreznost naložbenega projekta, bo banka SID podjetje povabila k sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev.

Vendar bodo podjetja nepovratna sredstva dobila potem, ko EIB oziroma konzultant ali institucija, ki ju določi EIB, potrdita, da je projekt ustrezno končan. Gre za to, da EIB lahko pooblasti neodvisnega eksperta s področja energetske učinkovitosti, ki za potrebe te banke oceni oziroma potrdi ustreznost naložbenega projekta z vidika tehničnih kriterijev.

Nazaj