Nepovratna sredstva za Pomurje

Nepovratna sredstva za Pomurje

Nepovratna sredstva za Pomurje

13. 12. 2013

Namen razpisa je predvsem spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v pomurski regiji in zagotoviti nova delovna mesta. Razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev je 1,2 milijona evrov, in sicer za leti 2014 in 2015.

V Uradnem listu RS (Št. 98, Datum: 29. 11. 2013) je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji.

Namen razpisa je predvsem spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v pomurski regiji in zagotoviti nova delovna mesta.

Razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru razpisa je 1,2 milijona evrov, in sicer za leti 2014 in 2015.

Sedež ali podružnica v Pomurju

V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti ter pripomoči k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih vprašanj.

Upravičenci po razpisu so podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po zakonu o socialnem podjetništvu in imajo sedež ali podružnico na območju izvajanja zakona o razvojni podpori pomurski regiji. Hkrati pa niso v težavah ali postopku pridobivanja državne pomoči, imajo poravnane vse davke in druge dajatve do države ter niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.

Merila

Upravičeni stroški po razpisu so:

  • stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, torej bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela;
  • stroški nakupa strojev in opreme, potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, ki lahko znašajo do polovice vseh upravičenih stroškov.

Pri ocenjevanju projektov bo upoštevano uresničevanje teh meril:

  • število predvidenih novih zaposlitev iz ranljive skupine,
  • izvedljivost projekta,
  • stroškovna učinkovitost,
  • usposobljenost za izvedbo projekta,
  • zagotavljanje trajnosti.

Rok za oddajo prijav je 10. januar 2014.

Nazaj