Nameravam odpreti s.p., kako je s plačevanjem davkov?

Nameravam odpreti s.p., kako je s plačevanjem davkov?

Nameravam odpreti s.p., kako je s plačevanjem davkov?

24. 05. 2023

Za dohodek iz dejavnosti štejemo vsak dohodek, ki je dosežen z opravljanjem podjetniške, kmetijske, gozdarske ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena elementa na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti sta, da se dejavnost opravlja trajno in neodvisno oziroma samostojno.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 4. 2023, www.findinfo.si, Avtor: Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon.

Za dohodek iz dejavnosti štejemo vsak dohodek, ki je dosežen z opravljanjem podjetniške, kmetijske, gozdarske ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena elementa na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti sta, da se dejavnost opravlja trajno in neodvisno oziroma samostojno.

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Normirani odhodki 2023

Za leto 2023 veljata za obračun normiranih odhodkov dve lestvici:  

1. Davčni zavezanec, ki izpolnjujejo pogoj neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni čas (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), bo normirane odhodke izračunal po lestvici:

Če znašajo prihodki iz

dejavnosti za leto, za katero

se ugotavlja davčna osnova,

v eurih

 

% prihodkov

 

 

nad

do

 

 

 

 

50.000

80%

 

 

50.000

100.000

40%

nad

50.000

100.000

 

0%

nad

100.000

2. Davčni zavezanec, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni čas (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti) ne izpolnjuje, pa bo normirane odhodke izračunal po lestvici:

Če znašajo prihodki iz

dejavnosti za leto, za katero

se ugotavlja davčna osnova,

v eurih

 

% prihodkov

 

 

nad

do

     

 

12.500

80%

 

 

12.500

50.000

40%

nad

12.500

50.000

 

0%

nad

50.000

Za zavezance, ki niso vključeni v zavarovanje neprekinjeno devet mesecev za polni delovni čas se štejejo tudi zavezanci, ki bodo registrirani po 1. 4. 2023.

Medletno akontiranje davka

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije predložiti pristojnemu davčnemu uradu davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti - vloga: Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika.

Na podlagi predložene vloge se določi akontacija davka, ki se plačuje:

  • v mesečnih obrokih (če znesek akontacije presega 400 EUR) ali
  • v trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne presega 400 EUR).

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani do 20. dne v mesecu za preteklo mesečno ali trimesečno obdobje.

Akontacijo dohodnine je potrebno plačati na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

»Zaključni« davčni obračun

Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost, mora finančni upravi za koledarsko leto predložiti tudi »zaključni« davčni obračun, t.i. obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer najpozneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Obračun zavezanec predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Davčni zavezanec mora, ne glede na način ugotavljanja davčne osnove, razliko med akontacijo  dohodnine (med letom plačanih obrokov davka) in dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v »zaključnem« davčnem obračunu, plačati v 30 dneh od dneva predložitve obračuna finančni upravi (doplačati mora tudi razliko za že dospele obroke akontacije za tekoče leto, najpozneje do 20. aprila, če pa odda davčni obračun preje, je ta rok najpozneje do 20. marca ali do 20. februarja).

V kolikor izhaja iz »zaključnega« davčnega obračuna preplačilo davka, finančna uprava davčnemu zavezancu vrne razliko v 30 dneh po predložitvi davčnega obračuna (finančna uprava vrne tudi morebitna preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije za tekoče leto).

S predložitvijo obračuna davka za preteklo leto se na novo določijo zneski akontacije davka od dohodka iz dejavnosti za tekoče leto.

Vir: OZS, Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.

Nazaj