Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

Najavljena nepovratna sredstva v letu 2021

02. 04. 2021

Vas zanima, kateri razpisi vas čakajo v letu 2021?

Vir in informacije: Tiko Pro d.o.o., www.tiko-pro.si

Digitalizacija in digitalna transformacija MSP

 • višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek.
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

 • višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu
 • Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe
 • Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendar največ 9.999,00 EUR
 • Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: samostojni turistični vodniki ali turistične agencije
 • Namen: spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev
 • Upravičeni stroški: storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

 Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: turistične agencije ali organizatorji turističnih potovanj
 • Namen: spodbuditi ponoven zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in krepitev poslovanja zaradi posledic epidemije Covid-19, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,2 milijonov evrov
 • Upravičenci: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oz. občin na območju opredeljene vodilne destinacije.
 • Namen: krepitev promocije turistične ponudbe 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije
 • Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja, stroški izvedbe medijskega zakupa, stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij, plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev, stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži, stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas)
 • Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

 • višina razpisanih sredstev 0,1 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat
 • Namen: razvoj kakovostnega turizma, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Iz tega razloga sofinancira uvedbo in uporabo okoljskih znakov, kot so: Bio Hotels, Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in Tour Cert za turistične nastanitve. Namen je spodbuditi podjetja k novim ali izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom (ozelenitev poslovanja).
 • Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Planinske koče

 • višina razpisanih sredstev 5 milijonov evrov
 • Upravičenci: podjetja, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči, ki so bili vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1.1.2020 (178 objektov)
 • Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja
 • Upravičeni stroški: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih  2021-2022

 • višina razpisanih sredstev 3 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov
 • Upravičeni stroški: stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih izvajalcev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Učni izdelovalni laboratoriji

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podjetniškega inovacijskega okolja, kot so šolski centri, poslovni inkubatorji, co-working prostori, ki bodo v proces prenosa znanj vključila subjekte socialne ekonomije ali podjetja, ki bodo tvorila partnersko sodelovanje z registriranimi socialnimi podjetji
 • Namen: spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme, stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški informiranja in obveščanja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški (v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač)
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Socialna podjetja  - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

 • višina razpisanih sredstev 0,4 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podpornega okolja
 • Namen: vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja - profesionalizacija obstoječih podpornih okolij
 • Upravičeni stroški: Stroški plač, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, pavšalni stroški in stroški opreme ter neopredmetenih sredstev
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva

 • višina razpisanih sredstev 0,6 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: omogočiti podjetjem pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za hitrejši razvoj lesno predelovalne panoge
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, april 2021

M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 

 • Upravičenci: kmetije ter MSP podjetja na podeželju iz določenih panog (turizem, dodajanje vrednosti lesu, lokalan samooskrba, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, socialno varstvo, ravnanje z organskimi odpadki, pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije)
 • Namen: vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju
 • Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij.
 • Upravičeni stroški: investicije v osnovna sredstva (gradnja, obnova, nakup opreme)
 • Višina podpore: do 200.000,00 eur subvencije (shema "de minimis"), 50% subvencije 
 • Izvajalec in predvidena objava: Ministrstvo za kmetijstvo, junij 2021

Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov

 • višina razpisanih sredstev 50 milijonov evrov
 • Upravičenci: gorski centri
 • Namen: zagotovitev celoletnega dostopa do gorskih centrov in izvajanja turistične dejavnosti skozi celo leto
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, junij 2021

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa - nepovratna sredstva

 • Upravičenci: kmetije ter MSP podjetja
 • Namen: naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 
 • Upravičeni stroški: investicije v osnovna sredstva
 • Višina subvencije: do 40%, do max 500.000,00 eur
 • Izvajalec in predvidena objava: Ministrstvo za kmetijstvo, julij 2021

M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

 • Upravičenci: kmetije ter podjetja vseh velikosti
 • Namen: Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujati trženje kmetijskih proizvodov.
 • Upravičeni stroški: investicije v osnovna sredstva (gradnja, obnova, nakup opreme)
 • Višina subvencije: med 30% do 50%, do 5 mio eur subvencije
 • Izvajalec in predvidena objava: Ministrstvo za kmetijstvo, avgust 2021

Vavčer za raziskovalce

 • višina razpisanih sredstev 7 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja
 • Namen: zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, september 2021

EUROSTARS 2021

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
 • Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg
 • Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški kamor sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z zakonodajo ter stroški najemnin za stavbe, zemljišča in opremo, stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, režijske stroške.
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, oktober 2021

Podpora socialnim podjetjem MSP

 • višina razpisanih sredstev 1 milijonov evrov
 • Upravičenci: socialna podjetja
 • Namen: omogočitev prehoda k digitalnemu poslovanju socialnim podjetjem z namenom zagotavljanja storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja.
 • Upravičeni stroški: SSE za digitalizacijo
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, december 2021

Javni poziv organizatorjem mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021

 • višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
 • Upravičenci: v usklajevanju
 • Namen: povečanje dodane vrednosti turističnega produkta: športni turizem
 • Upravičeni stroški: v usklajevanju
 • Izvajalec in predvidena objava: STO Slovenska turistična organizacija, december 2021
Nazaj