Najava javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Najava javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Najava javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

01. 02. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo terminski plan objave javnih razpisov za leto 2016.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo terminski plan objave javnih razpisov za leto 2016.

Predvidevajo se povratna ter nepovratna sredstva za sledeče ukrepe:

Naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridevale - trajni nasadi (npr. mreže proti toči, ureditev ter obnovitev trajnih nasadov, namakalni sistemi,...)

Januar 2016

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za MSP-je

Januar 2016

Nova mehanizacija in oprema za sečnjo in spravilo lesa

Januar 2016

Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Februar 2016

Tehnološke izboljšave s področja higiene, varovanja okolja ter varnosti pri delu

Marec 2016

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za velika podjetja

April 2016

Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih skladno s predpisi

Maj 2016

Dodelitev nepovratnih sredstev za pomoč mladim kmetom

Junij 2016

Prilagoditev na podnebne razmere - zelenjadarstvo

Junij 2016

Javni razpis za agromelioracije na komasacijskih območjih

Druga polovica leta 2016

Izgradnja namakalnih sistemov namenjenim več uporabnikom

Druga polovica leta 2016

Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na hribovsko - gorskih območjih

Druga polovica leta 2016

Izgradnja širokopasovnega omrežja

Druga polovica leta 2016

Nepovratna sredstva za ekološko pridelavo

Druga polovica leta 2016

Prilagoditev reje na dobrobit živali

Druga polovica leta 2016

Podpore za ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Druga polovica leta 2016

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Druga polovica leta 2016

Podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Druga polovica leta 2016

Izbor projektov za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin

Druga polovica leta 2016

Javni razpis za projekte razvoja novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva

Druga polovica leta 2016

Nazaj