Najava javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

Najava javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

Najava javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

16. 04. 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 19. aprila 2013 objavila Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija) bo predvidoma 19. aprila 2013 objavila Javni razpis za spodbujanje  tujih neposrednih investicij v letu 2013.

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti  (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:

  • v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve (v nadaljevanju zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
  • prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
  • prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
  • prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d.. Najmanj 10 % neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj ohranjati do konca investicijskega projekta.

Okvirna višina sredstev za leto 2013 znaša 7.873.138,00 EUR.

Nazaj