Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih

Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih

Najava Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih

27. 06. 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma naslednji mesec objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti, za katerega bo na voljo do 20 milijonov EUR.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma naslednji mesec objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti.

Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti, je do 20 milijonov EUR.

Namen razpisa je spodbuditev investicijskih vlaganj podjetij v uvedbo produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Sofinancirani bodo investicijski projekti, ki se bodo izvajali v letih 2013 in 2014 ter bodo vzpostavili proizvodnjo novega produkta v okviru novega ali obstoječega obrata, zagotavljali nova delovna mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Sofinancirane bodo začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.

Na javni razpis se bodo lahko z eno vlogo prijavile gospodarske družbe, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Upravičeni bodo stroški materialnih (nakup novih strojev in opreme) in nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva: nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj ter nepatentiranega tehničnega znanja).

Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Nazaj