Najava javnega razpisa - Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP)

Najava javnega razpisa - Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP)

Najava javnega razpisa - Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP)

12. 08. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v septembru 2016 objavilo javni razpis »Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v septembru 2016 objavilo javni razpis »Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

Strategija pametne specializacije (S4) predstavlja ključni izvedbeni dokument Vlade RS na področju inovativnosti, na podlagi katerega bo ta usmerjala razvojno politiko. SRIP predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni področij uporabe. Preko SRIP bo spodbujeno sistemsko in dolgoročno sodelovanje deležnikov na posameznem področju med njimi samimi, navzven ter do države. Po ustanovitvi bodo partnerstva pripravila akcijske načrte, na osnovi česar bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.

Javni razpis se izvaja v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrali SRIP, ki bodo pripravili akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za predložitev prijav SRIP ter tudi posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež kot samostojnih inovacijskih grozdov v okviru posameznega SRIP, na drugo fazo javnega razpisa. Predložitev prijav na tretjo fazo razpisa bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP konec leta 2018.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj 10.490.783,75 EUR.

Maksimalna možna višina sofinanciranja operacije za celotno obdobje upravičenosti znaša do 800.000,00 EUR, razen za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja operacije znaša do 1.600.000 EUR in za področje uporabe Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja operacije znaša do 2.400.000,00 EUR, pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za sofinanciranje "Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018 (KOC)", ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4 in ga bo istočasno objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V prvi polovici 2018 bo objavljen nov javni razpis za financiranje dejavnosti KOC, ki bodo oblikovani okrog v S4 opredeljenimi prednostnimi področji uporabe oz. skupaj s SRIP.

V letu 2017 bo predvidoma objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje partnerstev z mednarodnim elementom v letih 2017-2021 v vrednosti 2,7 mio EUR, za podjetja iz področij, navedenih v akcijskih načrtih SRIP.

Pisne komentarje in predloge do predlaganih vsebin načrtovanega javnega razpisa pričakujejo do torka, 16. avgusta 2016, do 12. ure na e-naslov: srip.mgrt@gov.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj