Najava javnega razpisa - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-2018

Najava javnega razpisa - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-2018

Najava javnega razpisa - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-2018

18. 08. 2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v septembru 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje "Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018 (KOC)".

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v septembru 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje "Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018 (KOC)".

Gre za nadaljevanje uspešnega programa, ki je potekal med leti 2010-2015, in je povezal 19 različnih panog in preko 300 podjetij ter omogočil usposabljanja več kot 14.500 zaposlenim.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov bodo povezali podjetja in druge deležnike na trgu dela (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela) in izboljšali usposobljenost zaposlenih in konkurenčnost podjetij. Spodbujali bodo povezovanje partnerjev v okviru panoge (na drugi ravni SKD II),  omogočena pa bodo tudi širša med-panožna povezovanja, npr. v okviru v Slovenski Strategiji pametne specializacije (v nadaljevanju S4) opredeljenimi prednostnimi področji.

Glede na komplementarnost bo razpis objavljen hkrati z javnim razpisom v podporo Strateško razvojno-inovacijskim partnerstvom.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo usmerjeni v:

  • razvoj in implementacijo modelov kompetenc,
  • mreženje, povezovanje in prenos dobrih praks partnerjev na področju razvoja kadrov,
  • izvedbo aktivnosti za zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in
  • zagotavljanje usposabljanj za zaposlene.

Podprtih bo okvirno 10 partnerstev. Predvidena višina sofinanciranja posameznega projekta je ocenjena med 250.000 in 400.000 EUR. Za javni razpis bo okvirno namenjenih 4 mio evrov. Predvideno obdobje izvajanja bo od začetka 2017 do konca 2018.

Z javnim razpisom bodo zasledovali naslednje kvantificirane cilje:

  • 12.600 vključitev zaposlenih v usposabljanja;
  • 10 vzpostavljenih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
  • 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
  • 10 oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo ali spremembo poklicnega standarda, izobraževalnega programa ali nacionalne poklicne kvalifikacije.

Pri oblikovanju partnerstev bodo le-ta morala slediti v besedilu javnega razpisa določenim pogojem, med drugim tudi glede:

  • števila sodelujočih v partnerstvu (predvidoma najmanj 5 malih in/ali srednje velikih podjetij in največ 30 partnerjev);
  • števila zaposlenih (predvidoma naj bi podjetja v partnerstvu v letu 2015 zaposlovala skupaj  najmanj 200 oseb).

Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.

Na podlagi opravljenega sistemskega pregleda izvajanja KOC v zadnjem kvartalu 2017, bo v prvi polovici 2018 objavljen novi javni razpis za financiranje dejavnosti KOC. Nov razpis bo predvidoma podpiral v S4 opredeljena prednostna področja uporabe oz. skupaj s postavljeno strukturo upravljanja S4 – Strateškimi razvojno inovacijskimi partnerstvi.

Razpis bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj