Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

16. 08. 2021

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 30. 7. 2021, www.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, 8 milijonov evrov pa za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito. Vložitev vloge poteka od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021, do 13.59 ure.

- 18. javni razpis iz podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in nakup pripadajoče opreme.

Nepovratna sredstva v višini 12 milijonov evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020:

  • 2 milijona evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 5,5 milijona evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 4,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

- 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Nepovratna sredstva v višini 8 milijonov evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020:

  • 2 milijona evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 3 milijone evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 3 milijone evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP (kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila) oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali območja z omejenimi dejavniki, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo.  Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1 milijon evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3 milijone evrov javne podpore.

***

Nazaj