Mikro in majhnim podjetjem na voljo 2,5 milijona evrov semenskega kapitala

Mikro in majhnim podjetjem na voljo 2,5 milijona evrov semenskega kapitala

Mikro in majhnim podjetjem na voljo 2,5 milijona evrov semenskega kapitala

25. 04. 2016

Slovenski podjetniški sklad je 8. aprila 2016 objavil objavil dva javna razpisa za mikro in majhna podjetja. Skupno gre za 2,5 milijona evrov semenskega kapitala, od tega je 1,5 milijona evrov na voljo v obliki konvertibilnih posojil, preostali milijon evrov pa v obliki lastniškega vložka sklada.

Slovenski podjetniški sklad je 8. aprila 2016 objavil objavil dva javna razpisa za mikro in majhna podjetja. Skupno gre za 2,5 milijona evrov semenskega kapitala, od tega je 1,5 milijona evrov na voljo v obliki konvertibilnih posojil, preostali milijon evrov pa v obliki lastniškega vložka sklada.

Na oba razpisa se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih, imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov, so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo in so starejša od šestih mesecev in mlajša od petih let.

Ne morejo pa se prijaviti podjetja, ki izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek v skladu z insolvenčnim zakonom, imajo neporavnane davčne obveznosti do države, pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje ter podjetja, ki so v preteklih treh letih že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do sklada.

Posamična podjetja lahko na razpisu 1,5 milijona evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil lahko pridobijo 75.000 evrov konvertibilnega posojila.

Razpis je namenjen razvoju mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo, hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje, razvoju začetnega koncepta poslovnega modela podjetja in zagona podjetja ter spodbujanju mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.

Cilj javnega razpisa po vsebini je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v novo nastala podjetja. Cilja glede na učinke po izstopu iz naložbe od odobritve pa sta povečanje števila delovnih mest (v povprečju tri na podprto podjetje) in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju pet odstotkov na podprto podjetje).

Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja.

Na razpisu enega milijona lastnega vložka sklada lahko medtem posamično podjetje pridobi 200.000 evrov semenskega kapitala - lastniškega vložka sklada.

Razpis je namenjen razvoju inovativnih podjetij in njihovi nadaljnji rasti. Sklad želi s kapitalsko podporo omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

Poleg tega želi omogočiti povezovanja obstoječe infrastrukture v državi v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, v enoten slovenski podjetniški ekosistem.

Hkrati pa želi omogočiti tudi vlaganja zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Cilja javnega razpisa po izstopu iz naložbe od odobritve sta povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju tri na podprto podjetje) in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10 odstotkov na podprto podjetje).

Zainteresirana podjetja morajo vloge - velja za oba razpisa - poslati na podjetniški sklad, in sicer do 25. maja za prvo odpiranje. Razpisa bosta sicer odprta do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 7. oktobra.

Javna razpisa:

Nazaj