Lažje izvajanje projektov in hitrejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike za podjetja

Lažje izvajanje projektov in hitrejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike za podjetja

Lažje izvajanje projektov in hitrejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike za podjetja

29. 05. 2009

Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013.

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uredba) in določila njeno neuradno prečiščeno besedilo. Objavila jo bo v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh.

Sprememba Uredbe je v luči naraščajoče gospodarsko-finančne krize eden izmed ukrepov Vlade Republike Slovenije za poenostavitev izvajanja evropske kohezijske politike. S spremembami Uredbe bo predvsem podjetjem omogočeno lažje izvajanje projektov ter hitrejše in učinkovitejše črpanje sredstev evropske kohezijske politike.

S spremembo Uredbe se uvajajo izplačila predplačil (op.: avansov) upravičencem (op.: izvajalec oz. organ, ki je odgovoren za zagon in izvajanje projekta), kar bo pospešilo tako izvajanje operacij, kot tudi omogočilo hitrejša povračila EU sredstev v državni proračun. Upravičencem iz operacij, ki prejemajo državno pomoč, se bodo predplačila izplačevala v višini 30 % javnih upravičenih izdatkov, do katerih so upravičeni pri posameznem projektu. Upravičenci bodo pridobili predplačila na podlagi predloženega finančnega zavarovanja, ki bo služilo kot zavarovanje posredniškemu telesu (op.: posamezni resorji, ki skrbijo za vsebinsko izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvajanjem aktivnosti, vezanih na njim odobrena kohezijska sredstva), v primeru neupravičene porabe predplačila s strani upravičenca. Upravičenec bo moral za uveljavitev  predplačila predložiti bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, zastaviti obveznice Republike Slovenije oz. drugo primerljivo obliko finančnega zavarovanja s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance RS. Določila o predplačilih veljajo tudi za nazaj, za že sklenjene pogodbe, s čimer se bo zmanjšalo tveganje za nemoteno izvajanje projektov, pri katerih so bile pogodbe o sofinanciranju sklenjene že pred začetkom veljave te Uredbe.

V skladu s smernicami Evropske komisije bo upravičencem, ki v okviru instrumenta neposredne potrditve operacije že izvajajo projekt, skupino projektov ali program in so že pred predhodno potrditvijo organa upravljanja o dodelitvi sredstev pričeli s postopki oddaje javnih naročil, omogočena naknadna vključitev v okvir izvajanja evropske kohezijske politike.

Več o tem najdete na spletnih straneh Vlade RS

Nazaj