Kratkotrajno delo - brezplačna pomoč sorodnika

Kratkotrajno delo - brezplačna pomoč sorodnika

Kratkotrajno delo - brezplačna pomoč sorodnika

16. 08. 2022

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki. Traja lahko največ 40 ur mesečno.

Objavljeno: SAOP d.o.o., 18. 7. 2022, www.minimax.si

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki. Traja lahko največ 40 ur mesečno.

Opravljajo ga lahko:

  • zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
  • starši in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika podjetja, zavoda ali samozaposlene osebe.

Kratkotrajno delo je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Kaj šteje za delo na črno, si lahko preberete tukaj.

Ta vrsta dela ne šteje kot delovno razmerje, zato ga lahko zgoraj navedene osebe opravljajo ne glede na to, če so že v delovnem razmerju ali ne. Opravljajo ga lahko tudi upokojenci, osebe, ki imajo popoldanski s. p. in tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje. Ker je kratkotrajno delo brezplačno, to ne vpliva na višino in izplačilo pokojnine.

Pri izvajanju tovrstnega dela je treba ravnati skladno s predpisi o delovnih razmerjih, ki veljajo glede dela otrok, mlajših od 15 let, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti. Pri tem je treba upoštevati tudi predpise o varnosti ter zdravju pri delu.

Delodajalec mora prepoznati vsa tveganja na delovnem mestu. Za vsako delovno mesto mora izdelati pisno oceno tveganja, v kateri opredeli nevarnosti, ugotovi, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen nevarnosti, odloči o tem, ali so tveganja sprejemljiva ter uvede in izvaja ukrepe za njihovo odpravo (vir).

Vodenje in hramba evidenc

Za vsako osebo, ki izvaja kratkotrajno delo, mora delodajalec voditi evidenco o delu, ki je opravljeno, in o osebi, ki ga je opravila. Delavec mora evidenco podpisati dnevno ob začetku in zaključku opravljanja dela. Za namene evidence mora delodajalec zbrati in zabeležiti naslednje podatke:

  • osebno ime, naslov, davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
  • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
  • skupno število opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Delodajalec mora evidenco hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja dela s strani družinskega člana. Vodenje evidence je obvezno, opustitev pa se kaznuje z globo od 1.200 do 2.500 evrov.

Prijava v zavarovanje

Delodajalec mora osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za ta namen izpolni obrazec M12 - Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pavšalni prispevek od januarja 2022 znaša 5,66 evra mesečno, ki ga plačuje do odjave iz zavarovanja (obrazec M12 - Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni). 

Vlogo lahko oddate:

  • elektronsko prek portala SPOT ali osebno na točki SPOT,
  • osebno ali po pošti na ZZZS.

Pozor pri izdajanju gotovinskih računov

Če bo družinski član pomagal pri delih, ki vključujejo izdajanje gotovinskih računov, mora biti v blagajno vpisan kot uporabnik, s svojim imenom in davčno številko. Podatki se ob izdaji računa posredujejo na FURS.

Viri:

Nazaj