Kdaj lahko podjetniki zaprosijo za obročno odplačevanje davkov?

Kdaj lahko podjetniki zaprosijo za obročno odplačevanje davkov?

Kdaj lahko podjetniki zaprosijo za obročno odplačevanje davkov?

26. 10. 2020

Če imate svoje podjetje in ste se znašli v situaciji, da ne morete plačati davkov v enkratnem znesku, lahko prosite za obročno odplačilo. Za obročno odplačevanje lahko zaprosite v eni izmed naslednjih situacij.

Objavljeno: Saop d.o.o., 30. 9. 2020, www.minimax.si

Če imate svoje podjetje in ste se znašli v situaciji, da ne morete plačati davkov v enkratnem znesku, lahko prosite za obročno odplačilo. Za obročno odplačevanje lahko zaprosite v eni izmed naslednjih situacij.

1. Če lahko dokažete nastanek hujše gospodarske škode: To vam omogoča plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev.

2. Če pri vas poteka finančno prestrukturiranje ali prisilna poravnava: V tem primeru lahko zaprosite za plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (velja samo za srednja in velika podjetja).

3. Če lahko odlog plačila zavarujete: Zaprosite lahko za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev (velja za gospodarske družbe in fizične osebe).

Hujša gospodarska škoda

Hujšo gospodarsko škodo opredeljuje Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Podjetniku grozi hujša gospodarska škoda, če je podjetje trajneje nelikvidno ali je izgubilo sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere podjetnik ni mogel vplivati. V tem primeru lahko zaprosite za odlog plačila davka za čas do dveh let ali za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih.

Podjetnik mora davčnemu organu dokazati naslednje (izpolnjena morata biti oba pogoja), in sicer:

 • da mu grozi hujša gospodarska škoda
 • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi mu omogočila preprečitev hujše gospodarske škode.

Dokazila, ki jih je treba predložiti

Če želite uveljavljati odlog plačila davkov ali plačilo davka v mesečnih obrokih, morate predložiti naslednja dokazila:

 • bilanco stanja;
 • izkaz poslovnega izida;
 • izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge;
 • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti;
 • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi sklicuje na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev;
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, če je finančna stiska posledica zdravstvenih težav;

Finančno prestrukturiranje ali prisilna poravnava (za srednja in velika podjetja)

Če podjetje predloži pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi, mu bo davčni organ dovolil plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih.

Sklep mora biti izdan na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in postopke prisilnega prenehanja (ZFPPIPP).

Obročno plačilo bo davčni organ odobril samo za obveznosti, ki so nastale do začetka postopka preventivnega finančnega prestrukturiranja oziroma do začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave. Predložitev sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi velja le v primerih, ko so bili postopki poenostavljene prisilne poravnave uvedeni po 26. 4. 2016.

Plačilo davka z zavarovanjem (za podjetja in fizične osebe)

Za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za največ 24 mesecev z zavarovanjem lahko zaprosijo tako fizične osebe kot podjetja. Pri tem boste morali predložiti ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezni register.

Kateri so instrumenti zavarovanja?

Instrumenti zavarovanja so določeni v 117. členu ZDavP-2:

 • bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 • gotovinski polog ali
 • drug instrument zavarovanja, če na enakovreden način zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti.

V vseh treh primerih je treba oddati vlogo

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja morate vložiti vlogo. To lahko oddate pri finančnem uradu, kjer je podjetje vpisano v davčni register ali preko portala eDavki.

Vložite jo lahko kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila, vendar je smiselno, da vlogo oddate še pred potekom roka za plačilo davka.

Nikar ne zamujajte rokov

V primeru zamude pri plačilu zapade v plačilo celotni znesek dolga. Na primer, če zamudite s plačilom 3. obroka, zapadejo z dnem zapadlosti 3. obroka v plačilo še vsi preostali neplačani obroki.

Kdaj ni možno uveljavljati obročnega plačevanja ali odloga?

Odlog in obročno odplačevanje ni možno za naslednje obveznosti:

 • akontacijo davka;
 • davčni odtegljaj;
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje;
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti;
 • globe in stroške postopka o prekršku;
 • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Kako je z obrestmi?

Za davke, ki jih davčni zavezanec plačuje z odlogom, ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) se zaračunajo 2 % letne obresti oziroma obresti v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od 2 %.

Vir:

Nazaj