Kako unovčiti škodo zaradi poplav

Kako unovčiti škodo zaradi poplav

Kako unovčiti škodo zaradi poplav

12. 12. 2014

Ministrstvo za gospodarstvo tako že četrtič letos zbira prijave škode, za oktobrske so zbiranje prijav že končali, za novembrske zbirajo do sredine decembra.

Vir in informacije: Finance, 8. 12. 2014, www.finance.si, Avtor: Teja Grapulin

Od septembra do oktobra smo imeli zaradi obilnega deževja kar tri poplavna obdobja, posledice poplav so občutila številna gospodinjstva in podjetja.

Ministrstvo za gospodarstvo tako že četrtič letos zbira prijave škode, za oktobrske so zbiranje prijav že končali, za novembrske zbirajo do sredine decembra. Preverili smo še, kaj lahko vnesete v računovodske izkaze, če ste kot podjetje imeli škodo v poplavah in ste se prijavili za državno pomoč oziroma pričakujete zavarovalnino.

Škodo uveljavljate kot strošek

Škodo, ki je v gospodarski družbi nastala zaradi poplav, lahko uveljavljate kot strošek. »Tukaj imamo uničeno opremo, zaloge, dele nepremičnin. Vsa ta uničena sredstva je treba odpisati iz poslovnih knjig,« pojasnjuje davčna svetovalka Božena Macarol. Tako nastanejo stroški, s katerimi si znižajo davčno osnovo. Kar je uničeno, je takoj strošek, potem imamo še strošek obnove. Če se kupuje oprema, ni stroška takoj, oprema se amortizira, torej se strošek razdeli na dobo koristnosti opreme. Stroški obnove bodo tako zniževali davčno osnovo, hkrati pa bodo tudi stroški odpisa uničenih stvari, tako da ne bo velike davčne osnove niti poslovnega dobička.

Praviloma je treba strošek izkazati v tistem obdobju, ko je nastal, ko je bila škoda ugotovljena, pojasnjuje Macarolova. Ker ni znano, ali bo oškodovanec dobil povrnjeno škodo v obliki državne pomoči ali zavarovalnine, je najbolje strošek izkazati, ko nastane. »Če bo priliv v obliki državne pomoči ali zavarovalnine dobil v drugem letu, kot je nastal strošek, bo imelo podjetje takrat večji dobiček, ker stroška ne bo.«

Odlog plačila ali delni odpis davkov

Če je neki poslovni subjekt na poplavnem območju imel škodo, lahko zahteva odpis, delni odpis in odlog oziroma obročno plačilo davka. Če podjetju zaradi poplav grozi hujša gospodarska škoda, lahko finančno upravo zaprosi za obročno plačilo davkov na 24 obrokov oziroma za odlog plačila za dve leti. Davkarjem je treba dokazati, da bi plačilo davka ogrozilo likvidnost podjetja (torej da zaradi naravne nesreče ne more pridobivati prihodkov) in da bi odlog plačila omogočil preprečitev hujše gospodarske škode. K vlogi je treba obvezno priložiti dokazila o oceni škode, povzročene zaradi naravne nesreče, ter dokazila o morebitnih prejetih sredstvih za popravo škode.

Ob predložitvi ustreznega zavarovanja, denimo bančne garancije brez ugovora in na prvi poziv, garantnega pisma zavarovalnice, ali ob dovolitvi vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register lahko podjetja tudi dosežejo odlog za 12 mesecev ali obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, brez izpolnjevanja drugih pogojev. Obrestna mera za čas odloga oziroma obročnega plačevanja davka trenutno znaša 1,44 odstotka. »Tukaj je treba preveriti, za koga ti pogoji odloga delujejo ugodno, torej za koga so smiselni,« opozarja Macarolova.

Znižanje akontacije dohodnine

Ker je v podjetju nastala škoda, ni pričakovati, da bo ustvarilo takšne prihodke, kot bi jih sicer doseglo, če ne bi imelo škode zaradi poplav. Zaradi tega je mogoče zahtevati znižanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec lahko zahtevo davčnemu organu vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije in priloži davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. O takšni zahtevi odloči davčni organ v 15 dneh.

Donacije

Nekatera podjetja so z donacijami pomagala oškodovancem. Donacije lahko podjetja in fizične osebe z dejavnostjo uveljavljajo kot davčno olajšavo, a le, če donirajo ustrezno registriranemu društvu. Če donirajo fizični osebi ali gospodarski družbi, šteje donacija kot odhodek, ki ni davčno priznan. Prav tako donacije ni mogoče uveljavljati kot davčne olajšave, če gre za nakazilo na račun občine, prek katerega se s sklicem namenijo sredstva fizični osebi ali pravni osebi.

Kakšne olajšave so predvidene? Olajšava do zneska, ki ustreza 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca za donacije za humanitarne namene, osebam in dodatna olajšava do zneska, ki ustreza 0,2 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca, za donacije prostovoljnim društvom. »Skupna olajšava je sicer precej nizka, je premalo, da bi podjetja motivirali k doniranju. Dobro bi bilo, da bi država dvignila ta davčno priznani odhodek. Ob vse več elementarnih nesrečah bi bilo dobro razmisliti o zvišanju odstotka za olajšave, ker bi s tem spodbudili podjetja k donacijam,« meni sogovornica.

Kako in do kdaj prijaviti novembrsko škodo

Ministrstvo za gospodarski razvoj prijave škode zaradi poplave med 4. in 16. novembrom zbira vse do 18. decembra. Vse podrobnosti o prijavi škode in obrazce najdete na spletni strani ministrstva. Prijav zaradi škode, ki so jo podjetja imela zaradi poplav med 21. in 24. oktobrom, ministrstvo več ne zbira. Če ste ta rok zamudili, škode za oktobrske poplave ne morete več prijaviti. Je pa znana skupna škoda poplav v septembru, in sicer 154 milijonov evrov, od tega 2,7 milijona evrov škode v gospodarstvu. Največ škode je bilo na vodotokih, in sicer 124 milijonov evrov.

Nazaj