Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran

Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran

Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran

27. 09. 2012

Na voljo je 200.000,00 EUR. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2012.

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva v skupni višini 200.000,00 EUR, za posojilojemalce s sedežem v občini Piran.

Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  • za nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme oz. osnovnih sredstev (razen transportnih
  • sredstev in opreme),
  • za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • za nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know – how-a, tehničnih izboljšav in
  • nepatentiranega tehničnega znanja.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku.

Pogoji za sodelovanje: Vlogo za dodelitev posojila s subvencionirano obrestno mero lahko vložijo:

  • mikro in majhna podjetja, ki ustrezajo merilom za mikro in majhne družbe po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11 in 32/12) in
  • samostojni podjetniki posamezniki,

s sedežem dejavnosti oz. krajem poslovne enote, na katero se nanaša investicija, na območju občine Piran.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2012.

Dodatne informacije: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj