Izkoristite lahko nepovratna sredstva na področju rabe lesa

Izkoristite lahko nepovratna sredstva na področju rabe lesa

Izkoristite lahko nepovratna sredstva na področju rabe lesa

17. 08. 2016

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«. Z razpisom se želi spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest.

Slovenski regionalno razvojni sklad  je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo kot glavno registrirano dejavnost navedeno obdelovanje in predelavo lesa oz. proizvodnjo pohištva, lahko izkoristijo nepovratna sredstva do višine 40 tisoč evrov.

Predmet razpisa je sofinanciranje mladih podjetij s področja lesarstva

Z razpisom se želi spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest.

Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Višina razpisanih sredstev znaša 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

Gozdarstvo ne spada med upravičene stroške

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju dejavnosti gozdarstva.

Upravičeni stroški so:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme);
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev;
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas; 
  • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).

Rok za predložitev vlog je 29. avgust 2016, do 14. ure.

Nazaj