Eko sklad objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

16. 05. 2017

Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda. Na voljo je 300.000 EUR nepovratnih sredstev.

Vir in informacije: Eko sklad, 20. 4. 2017, www.ekosklad.si

Eko sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 21. 4. 2017, Št. 20) in na spletni strani objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda.

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda namenja skupno 300.000 EUR nepovratnih sredstev.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju in podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno ali v celoti.

Energetski pregled mora vključevati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;
  • analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);
  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.

Upravičene osebe po tem javnem pozivu bodo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja:

  • malo podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Višina nepovratne finančne pomoči bo znašala do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga bo podjetje naročilo pri zunanjem izvajalcu. Vlogo bo moralo podjetje oddati na Eko sklad pred pričetkom izvajanja energetskega pregleda skupaj z dokazilom o velikosti podjetja, računovodskimi izkazi podjetja in predračunom ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev skladno s standardi in zahtevami, ki bodo navedene v javnem pozivu. Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda, ki bo predmet tega javnega poziva, se bo štela kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči. Rok za zaključek energetskega pregleda bo 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Več o javnem razpisu

Nazaj