EASI - Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije

EASI - Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije

EASI - Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije

06. 10. 2014

EaSI, nov vseevropski program za zaposlovanje in socialno politiko bo pomagal EU pri oblikovanju bolj usklajene politike, spodbujal poklicno mobilnost in zagotovil usmerjeno mikrofinanciranje za ranljivejše skupine. Za izvajanje programa EaSI je v obdobju od leta 2014 do leta 2020 namenjenih 919.469.000 EUR.

Program EaSI je Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. Program prispeva k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji, integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

Aktivnosti v okviru programa se odvijajo od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Program je sestavljen iz naslednjih treh dopolnjujočih se osi:

    • (a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje instrumentov in politik Unije in ustreznega prava Unije, ter ki spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, socialno inovativnost in socialni napredek, v partnerstvu s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe ter javnimi in zasebnimi organi;
    • (b) os EURES, ki podpira dejavnosti, ki jih izvaja EURES, namreč specializirane službe, ki jih ustanovijo države EGP in Švicarska konfederacija, skupaj s socialnimi partnerji, drugimi ponudniki zaposlitev in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi razvili izmenjavo in širjenje informacij ter druge oblike sodelovanja, kot so čezmejna partnerstva, da se pospeši pravična prostovoljna geografska mobilnost delavcev ter prispeva k visoki stopnji kakovostnega in trajnega zaposlovanja;
    • (c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki povečuje dostop do in razpoložljivost finančnih sredstev za pravne in fizične osebe.

Sofinanciranje v okviru programa EaSI

Na ravni EU je za izvajanje programa EaSI v obdobju od leta 2014 do leta 2020 namenjenih 919.469.000 EUR. EaSI, nov vseevropski program za zaposlovanje in socialno politiko bo pomagal EU pri oblikovanju bolj usklajene politike, spodbujal poklicno mobilnost in zagotovil usmerjeno mikrofinanciranje za ranljivejše skupine. Sredstva programa EaSI se uporabljajo za preskušanje zamisli za reforme na terenu, njihovo ocenjevanje in razširjanje najboljših po državah članicah. V središču programa EaSI je pojem socialnih inovacij, ki je predvsem osredotočen na mlade. Program bo za dejavnosti na področju socialnih inovacij zagotovil 10–14 milijonov EUR na leto.

Program dela za leto 2014:

Aktualni javni razpisi in javna naročila

Nazaj