Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju investicij

Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju investicij

Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju investicij

26. 02. 2018

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel zakon o spodbujanju investicij, ki bo med drugim izenačil domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter omogočil razlastitve za namene strateških investicij.

Objavljeno: STA, 15. 2. 2018, www.sta.si

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel zakon o spodbujanju investicij, ki bo med drugim izenačil domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter omogočil razlastitve za namene strateških investicij.

Zakon bo omogočil iste ukrepe spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje vlagatelje, medtem ko veljavna zakonodaja določa le ukrepe za spodbujanje tujih investicij, kar postavlja domače investitorje v neenakovreden položaj.

Zakon bo določil oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. Med spodbudami so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter možnost, da bo lahko občina na podlagi neposredne pogodbe proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Zakon bo opredelil strateško investicijo, in sicer bo to v predelovalni in storitveni dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 200 delovnih mest.

Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna skupina, ki bo med drugim koordinirala pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja.

Zakon bo za takšne investicije omogočil tudi razlastitev, če bo izkazan javni interes in naj bi določena investicija prispevala k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti, zaposlovanja in skladnega regionalnega razvoja.

Nazaj