Državni denar za dve regiji, kmalu še za tretjo

Državni denar za dve regiji, kmalu še za tretjo

Državni denar za dve regiji, kmalu še za tretjo

27. 02. 2012

Ta hip sta odprta dva javna razpisa za spodbujanje začetnih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest za območje občin Bovca, Kobarida in Tolmina ter za območje občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. V prihajajočih mesecih je napovedan še javni razpis za pomursko regijo.

Pomemben poudarek pri podeljevanju regionalnih državnih pomoči je na zaposlovanju. Če je regionalna državna pomoč za začetno naložbo povezana z odprtjem novih delovnih mest, morajo biti ta zasedena v treh letih po končani naložbi.

Ta hip sta odprta dva javna razpisa za spodbujanje začetnih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest, in sicer za:

  • območje občin Bovca, Kobarida in Tolmina v letu 2012 (rok za oddajo vlog 9. marec 2012) ter
  • območje občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012 (rok 13. marec 2012).

Predmet Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin je sofinanciranje naložb v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi starega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in pomembnejših spremembah proizvodnega procesa v starem obratu.

Kot navedeno se lahko na razpis prijavijo mikro podjetja, ki so opredeljena kot tista, ki imajo manj kot deset zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega dva milijona evrov. Prednost imajo prijavitelji, ki bodo zagotovili več delovnih mest ter so na območju bovškega ali kobariškega potresa.

Upravičeni stroški so: nakup zemljišč, gradnja in nakup opreme, nakup strojev in opreme ter nakup nematerialnih naložb (patentirane licence, know-how, nepatentirana tehnična znanja). Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z naložbami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov je večja kot deset tisoč evrov in bodo končane najpozneje do 31. decembra 2014. Skupna vrednost sofinanciranja naložbe ne more preseči 50 tisoč evrov. Višina sofinanciranja ne sme preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov (30 odstotkov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta). Vsekakor pa mora prejemnik državne pomoči prispevati lastna sredstva v vrednosti 25 odstotkov upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

Drugi regionalni javni razpis je namenjen spodbujanju začetnih naložb in ustvarjanju novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Predmet razpisa je sofinanciranje naložb v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi starega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v starem proizvodnem obratu (z racionalizacijo, diverzifikacijo ali modernizacijo). Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev, opreme, nematerialnih naložb in pri naložbah za turizem tudi za gradbena dela. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih naložb je lahko najmanj 15 tisoč in največ 50 tisoč evrov, sofinanciranje pa je odvisno od velikosti podjetja (od 30 do 50 odstotkov).

Kmalu še za pomursko regijo

V prihajajočih mesecih je napovedan še javni razpis za pomursko regijo, kjer bodo sofinancirali začetne naložbe ter naložbe v razvoj in raziskave. Sredstva za začetne naložbe se dodelijo v obliki subvencij ali subvencij obrestne mere, sredstva za R & R pa se dodelijo samo v obliki subvencij.

Javni razpis bo izveden v dveh sklopih:

  • sofinanciranje večjih začetnih naložb (do 500 tisoč evrov), ki ustvarjajo nova delovna mesta, ter
  • sofinanciranje manjših začetnih naložb v podjetjih (do 50 tisoč evrov).
Nazaj