Do konca maja objavljenih več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva

Do konca maja objavljenih več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva

Do konca maja objavljenih več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva

18. 05. 2018

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca maja objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Maj 2018, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Na voljo nekaj več kot 36 milijonov evrov

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca maja objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

Do konca meseca je predvidena objava Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018. Na razpisu bo na voljo 0,7 milijona evrov za podporo podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov in za podporo pri izdelavi tržnih raziskav in certificiranju proizvodov in procesov. Do sredstev so upravičena mala in srednje velika podjetja. Ministrstvo bo projekte financiralo do 60-odstotno oz. do maksimalne vrednosti 10.000 evrov na vlogo.

V okviru javnega razpisa Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 je pripravljenih 6,4 milijona evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju slovenskega dela mednarodnih raziskovalno- razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA. Prijavijo se lahko tako MSP kot velika podjetja. Projekti prvih bodo sofinancirani v višini do 50 odstotkov, velika podjetja pa si lahko obetajo do 40-odstotno sofinanciranje. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 100.000 evrov na posameznega prijavitelja iz kohezijske regije Zahodna Slovenija za vsakih 12 mesecev izvajanja Eureka projekta, medtem ko za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ni omejitve.

Objavljen bo tudi razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4 (2018-2023). Vrednost razpisa je 2,7 milijona evrov. Sredstva so namenjena spodbujanju povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Upravičenci so MSP, skupine podjetij, konzorciji, grozdi, partnerstva. Projekti bodo sofinancirani do višine 50 odstotkov.

Skoraj 15 milijonov za regionalni razvoj

V okviru razpisa Podpora malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju bo na voljo 11,2 milijona evrov. Sredstva so namenjena sofinanciranju investicij za povečano rabo obnovljivih virov energije in za doseganje večje energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s turističnimi kapacitetami. Maksimalna vrednost sofinanciranja je med 50 in 200 tisoč evri.

Objavljen bo tudi razpis Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2018-2020. Vrednost tega razpisa je 3,15 milijona evrov. Sredstva so namenjena razvoju dejavnosti in zaposlovanja v (pred)inkubacijski fazi socialnih podjetij v obliki mentorskega podpornega okolja. Upravičenci so socialna podjetja in zadruge s statusom socialnega podjetja. Višina sofinanciranja je 100 odstotkov, pri čemer je maksimalna vrednost sofinanciranja 10.000 evrov na podjetje.

V okviru Javnega razpisa za podporo socialnim podjetjem v Pomurju za leti 2018 in 2019 bo na voljo 0,2 milijona evrov za razvoj socialnega podjetništva v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in ustvarjanje pogojev za nastanek novih delovnih mest. Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja iz Pomurja. Maksimalna vrednost sofinanciranja znaša 25.000 evrov.

Skoraj 12 milijonov za lesarje

Natančneje 11,8 milijona evrov je predmet razpisa Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018-2020. Namen razpisa je spodbujanje uvajanja polizdelkov ter povezanih storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. Namen je celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi ter povečanje rasti MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. nove zaposlitve. Višina sofinanciranja je v vzhodni regiji 45 odstotkov za mala podjetja in 35 odstotkov za srednja podjetja. Maksimalna vrednost sofinanciranja pa je od 300.000 do 2.000.000 evrov.

Nazaj