Denar za socialno podjetništvo

Denar za socialno podjetništvo

Denar za socialno podjetništvo

22. 02. 2012

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 3. februarja 2012 objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. Rok za oddajo prijav je najpozneje do 3. aprila.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 3. februarja 2012 objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.

Razpis predvideva sofinanciranje projektov, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo izdelkov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva in bodo spodbujali ustvarjanje delovnih mest, socialno integracijo in poklicno reintegracijo ranljivih skupin na trgu dela. V projektu je zaželeno sodelovanje z lokalno ali širšo skupnostjo, kjer lahko sodelujejo partnerji ne glede na status oziroma pravno obliko. Število tako imenovanih pridruženih partnerjev ni omejeno, vendar pa njihovo sodelovanje v projektu ni upravičeno do izplačil iz sredstev projekta.

Po drugi strani pa je projektno partnerstvo omejeno na največ tri pravne osebe (prijavitelj in največ dva projektna partnerja). Na dan prijave mora prijavitelj zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas, v okviru trajanja projekta (od 24 do 36 mesecev) pa mora biti zagotovljena zaposlitev vsaj trem osebam iz ranljivih skupin za obdobje najmanj 18 mesecev za nedoločen ali določen čas s polnim delovnim časom ali vsaj šestim osebam za najmanj polovični delovni čas.

Stroški

Upravičeni stroški v okviru tega razpisa so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta (stroški dela zaposlenih, stroški usposabljanj, stroški zunanjih storitev, stroški materiala za usposabljanje in stroški informiranja o izvajanju projekta in dejavnosti), da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, ter za blago, ki je bilo dobavljeno, ter da so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Omogočeno je dopolnilno financiranje (največ 15 odstotkov vseh upravičenih stroškov) za nakup strojev, opreme in pohištva, če je to upravičeno in nujno za izvedbo projektov.

Rok

Rok za oddajo prijav je najpozneje do 3. aprila. Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje, lahko pa sodeluje kot projektni partner v drugih projektih. Poleg zahtevane dokumentacije, mora vloga vsebovati tudi izdelan poslovni načrt za dejavnost, ki bo potekala v projektu. Če se s pripravo dokumentacije in izdelavo poslovnega načrta še niste srečali, svetujemo, da se povežete s svetovalnimi podjetji na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Prav tako bo ministrstvo za morebitne prijavitelje pripravilo informativno delavnico, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis.

Kaj vse je socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo je sicer oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Primarni cilj te oblike podjetništva je ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive in imajo manjše možnosti zaposlovanja (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, nekdanji uporabniki drog, nekdanji kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe). Poleg ustvarjanja delovnih mest je značilnost socialnih podjetji tudi opravljanje družbeno koristnih dejavnosti (socialni turizem, ekološka pridelava hrane, mladinsko delo, pravična trgovina, promocija zdravega življenja). Vse to je opredeljeno v zakonu o socialnem podjetništvu, ki je začel veljati 1. januarja 2012.

Socialna podjetja morajo v prvi vrsti slediti javnim interesom. V primerjavi s klasičnimi podjetji njihovo delovanje, zlasti če zaposlujejo težje zaposljive osebe, za svoj obstoj na trgu potrebujejo ustrezno zakonodajo in spodbude. V socialno podjetništvo se po zakonu lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev, pri katerih namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička, ki so pri upravljanju samostojne, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni dopustna oziroma je omejena skladno z zakonom.

Nazaj