Denar za mikro podjetja na podeželju bo verjetno novembra

Denar za mikro podjetja na podeželju bo verjetno novembra

Denar za mikro podjetja na podeželju bo verjetno novembra

29. 10. 2012

Koristni nasveti za morebitne prijavitelje na ukrep 312, ki bo objavljen predvidoma novembra.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je aprila objavilo okvirni časovni načrt objave javnih razpisov za ukrepe prve in tretje osi PRP 2007–2013. Ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij –, ki je za podjetnike najzanimivejši, je bil napovedan za september, zdaj pa je predviden za november.

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 zajema ukrepe prve, druge, tretje in četrte osi. Tretja os je namenjena izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in razpršitvi podeželskega gospodarstva in ima dve prednostni nalogi, in sicer razpršitev podeželskega gospodarstva in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, s čimer so želeli in želijo na ministrstvu pripomoči k izboljšanju zaposlitvenih možnosti in gospodarskega razvoja podeželja, h kakovosti življenja na podeželju ter k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Ukrepi tretje osi so:

 • razpršitev v nekmetijske dejavnosti,
 • podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij (ukrep 312),
 • osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo,
 • obnova in razvoj vasi,
 • ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Nasveti

Koristni nasveti za morebitne prijavitelje na ukrep 312, ki bo objavljen predvidoma novembra:

 • Do sredstev bodo upravičena le določena že registrirana podjetja na podeželju za opravljanje določenih dejavnosti SKD SURS (dejavnost mikro podjetja se bo predvidoma točkovala) – v prejšnjem razpisu so največ točk iz tega sklopa prejela podjetja s področja D, oddelek 55, in s področja E, oddelek 75.
 • Vlagatelj mora imeti sedež podjetja na podeželju, prav tako se mora naložba izvesti na podeželju.
 • Podjetje mora biti mikro, kar pomeni, da mora biti v njem manj kot deset zaposlenih.
 • Če gre za naložbo, povezano z gradnjo, so potrebna vsa pridobljena dovoljenja, skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem (pred oddajo prijave na razpis), ob nakupu opreme ali strojev je potrebno tudi pravnomočno uporabno dovoljenje.
 • Predvideni upravičeni stroški so gradbena dela, nakup opreme, nakup IKT, usposabljanje in drugi splošni stroški.
 • Predvidena višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 60-odstotna, pri naložbi v pridobivanje energije iz obnovljivih virov pa 70-odstotna.
 • Sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da lahko prejemnik v zadnjih treh proračunskih letih pridobi največ 200 tisoč evrov.
 • Tokratni ukrep 312 (doslej jih je bilo že pet) bo najverjetneje podoben prejšnjim, kar pomeni, da se morebitni prijavitelji lahko zelo dobro pripravite na prijavo naložbe, vsaj kar zadeva glavne zahteve razpisa.
Nazaj