Davčni obračun pravnih oseb že za leto 2023 po novem

Davčni obračun pravnih oseb že za leto 2023 po novem

Davčni obračun pravnih oseb že za leto 2023 po novem

19. 01. 2024

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 10. 1. 2024, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

V zadnjih dneh leta 2023 sta bila sprejeta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki sledita interventni zakonodaji oz. določbam Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ter posledično spreminjata metodologijo in obrazce davčnega obračuna, ki so priloga obema pravilnikoma. Oba spremenjena pravilnika s spremembo obrazca davčnega obračuna se bosta uporabljala že za davčni obračun za leto 2023.

Pri davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb tako obrazec davčnega obračuna DDPO (Priloga 1) sledi spremembam interventne zakonodaje in prinaša spremembe pri navedbah in številčenju nekaterih točk. Tako davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, pod zaporedno številko

  • 6.17 zajamejo tudi znesek odhodkov v davčnem obdobju 2023 iz naslova prispevka delodajalca ob izvedbi solidarnostne delovne sobote, ki so v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIUOZP davčno nepriznani.
  • 6.24 in 6.25 v skladu s spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se spremenita deleža priznavanja stroškov (iz 40 % na 50 %) reprezentance (pod 6.24) in nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora (pod 6.25).
  • 12.1 davčne osnove ne povečajo, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi posledic poplav in plazov, kot to določa 20. člen ZIUOPZP.
  • 12.A (novo) zajamejo znesek izkoriščene davčne olajšave do vključno 2023 za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, za katerega na podlagi 20. člena ZIUOPZP ni potrebno povečati davčne osnove pod zaporedno številko 12.1, ker je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. Sem pa se ne vpiše znesek v obdobju 2023 še ne izkoriščene davčne olajšave, ki se bo vključil v davčni obračun v kasnejšem davčnem obdobju, v katerem bo prišlo do koriščenja davčne olajšave za opremo, uničeno zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023.
  • 15.16 vpišejo tudi znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (53. člen ZOPNN-F).
  • 15.19 po novem vpišejo davčni zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ali Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, znesek zmanjšanja davčne osnove za 70 odstotkov stroškov zaposlenega prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči (28. člena ZSRR-2 in 22. člen Uredbe po ZSRR-2). Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del davčnega obračuna predloži tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen ZSRR-2), ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 1 Uredbe po ZSRR-2
  • 15.20 po novem vpišejo davčni zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z ZSRR-2 ali Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, vpiše znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena ZDDPO-2, vendar le za investicije v problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ter največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči (28. člena ZSRR-2 in 23. člen Uredbe po ZSRR-2). Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del obračuna predloži tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje z visoko brezposelnostjo (28. člen ZSRR-2), ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 2 Uredbe po ZSRR-2.

Davčni zavezanec mora označiti priloge, ki so priložene k obračunu ter izjavo o predložitvi podatkov AJPES, ki so navedeni kot Priloga 3. V skladu s prvim odstavkom 358. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko zavezanec, ki je obravnavane podatke predložil AJPES, predloži finančni upravi davčni obračun brez teh podatkov, če se podatki, ki jih je zavezanec predložil AJPES, nanašajo na isto obdobje, kot je obdobje, za katero zavezanec predlaga davčni obračun. V tem primeru mora zavezanec v davčnem obračunu označiti izjavo, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES. Če zavezanec ni predložil podatkov AJPES oziroma finančna uprava v času oddaje davčnega obračuna še ni prejela navedenih podatkov od AJPES, mora zavezanec davčnemu obračunu priložiti predpisane podatke iz Priloge 3 v predpisani strukturi.

Kot določajo Končne določbe zadnje spremembe Pravilnika se Priloga 3 nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Priloga 16 se nadomesti z novo Prilogo 16, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika. Priloga 17 se nadomesti z novo Prilogo 17, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.

Čeprav se spremembe pravilnika uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023, se nova Priloga 3, nova Priloga 15, nova Priloga 16 in nova Priloga 17 uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2024 dalje.

To pa pomeni, da je potrebno pri predložitvi davčnega obračuna za leto 2023 upoštevati nov obrazec DDPO (Priloga 1 k Pravilniku) in staro Prilogo 3 po do sedaj veljavnem Pravilniku.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj